2 Star 1 Fork 0

龙榆生先生纪念网站 / longyusheng

Clone or download
唐宋词家.xml
Copy Edit Web IDE Raw Normal History
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
<?xml version="1.0" encoding="Unicode"?><?ci?><人物介绍 xmlns="http://lonyusheng.org/schemas/bibliography" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://lonyusheng.org/schemas/bibliography 人物介绍.xsd">	<作家>		<姓名>李白</姓名>		<姓名 说明="表字">太白</姓名>		<生卒 生="701" 卒="762"/>		<介绍>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<段落>其先<专名></专名>末以罪徙<专名>西域</专名><专名>神龙</专名>初,遁还,客<专名></专名>西。<专名></专名>生十岁,通诗书。既长,隐<专名>岷山</专名>。喜纵横术,击剑为任侠,轻财重施。更客<专名>任城</专名>,与<专名>孔巢父</专名>等居<专名>徂来山</专名><专名>天宝</专名>初,南入<专名>会稽</专名>。旋至<专名>长安</专名>,往见<专名>贺知章</专名><专名>知章</专名>见其文,叹曰:“<引用>子谪仙人也!</引用>”言于<专名>玄宗</专名>,召见<专名>金銮殿</专名>,有召供奉翰林。后赐金放还。<专名>安禄山</专名>反,<专名></专名>转侧<专名>宿松</专名><专名>匡庐</专名>间,<专名>永王</专名><专名></专名>辟为府僚佐。<专名></专名>起兵,逃还<专名>彭泽</专名><专名></专名>败,诏流<专名>夜郎</专名>。会赦,还<专名>寻阳</专名><专名>李阳冰</专名><专名>当涂</专名>令,<专名></专名>往依之。卒年六十馀。(参考《新唐书》列传第一百二十七《文艺》中)</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落><专名></专名>诗人以<专名></专名><专名></专名>最为杰出。<专名></专名>所作诗歌,每喜沿用乐府旧曲。世传《<链接 xhref="$lb-pusaman">菩萨蛮</链接>》、《<链接 xhref="$lb-yiqine">忆秦娥</链接>》二调,<专名>黄花庵</专名>所称为“<引用>百代词曲之祖</引用>”者,有人据<专名>苏鹗</专名><注释>杜阳杂编<段落>卷上</段落>				</注释>》,以为《菩萨蛮》曲调,<注释><专名>大中</专名>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
					<段落><专名>宣宗</专名>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
					</段落>				</注释>初始传入<专名>中国</专名><专名></专名>不得预为填词。然<专名>明皇</专名>时,正值新兴乐曲盛行,《菩萨蛮》曲已见于<专名>崔令钦</专名>之《教坊记》。<专名>令钦</专名><专名>开元</专名>时人。域外乐曲,<专名></专名><专名></专名>间次第传入者甚富。以<专名></专名>之天才横逸,偶尔兴到,依新声作长短句,亦非绝对不可能。近人<专名>杨宪益</专名>主张“菩萨蛮”乃“骠苴蛮”或“苻诏蛮”之异译。其曲调乃古<专名>缅甸</专名>乐,<专名></专名><专名></专名>间传入<专名>中国</专名><专名>李白</专名>原为<专名></专名>人,或已于幼时熟习此种曲调。约当二十五岁左右,曾徘徊<专名></专名><专名></专名>间,可能于<专名>湖南</专名><专名>鼎州</专名><专名>沧水</专名>驿楼,题此曲词云云。(《零墨新笺》)</段落>			<段落><专名>任二北</专名>亦称:“信如此说,验之《教坊记》、《奇男子传》,及敦煌卷子斯四三三二等所有资料,无不吻合,可知乃较为接近事实者。”(《敦煌曲初探》第五章)</段落>			<段落>故本编依仍旧说,以<专名></专名>作冠首云。</段落>		</介绍>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
	</作家>	<作家>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<姓名>张志和</姓名>		<姓名 说明="表字">子同</姓名>		<姓名 说明="号">玄真子</姓名>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		<姓名 说明="号">烟波钓徒</姓名>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<介绍>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<段落><专名>婺州</专名><专名>金华</专名>人。居江湖,自称<专名>烟波钓徒</专名>。著<专名>玄真子</专名>,亦以为号。每垂钓,不设饵,志不在鱼也。(《唐宋诸贤绝妙词选》卷一)</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落><专名>西塞山</专名><专名>吴兴</专名><专名>志和</专名>盖常往来于<专名>太湖</专名>附近各地云。</段落>		</介绍>	</作家>	<作家>		<姓名>韦应物</姓名>		<介绍>			<段落><专名>京兆</专名><专名>长安</专名>人。少任侠,曾以三卫郎事<专名>明皇</专名><专名>大历</专名>十四年(779),自<专名>鄠县</专名>令除<专名>栎阳</专名>令。历任<专名>滁州</专名><专名>江州</专名><专名>苏州</专名>刺史。罢郡,寓于<专名>永定</专名>佛寺。<专名>应物</专名>性高洁,所在焚香扫地而坐,唯<专名>顾况</专名><专名>皎然</专名>辈得与唱酬。<链接 xhref="#">白居易</链接>尝语<专名>元稹</专名>云:“<引用><专名>韦苏州</专名>歌行,才丽之外,深得讽谏之意,而五言犹为高远雅淡,自成一家。</引用>”其小词不多见,唯《三台令》、《转应曲》流传耳。(参考《唐诗纪事》及《韦江州集》附录)</段落>		</介绍>	</作家>	<作家>		<姓名>王建</姓名>		<姓名 说明="表字">仲初</姓名>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		<介绍>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落><专名>颍川</专名>人。<专名>大历</专名>十年(775)进士。初为<专名>渭南</专名>尉,历秘书丞,侍御史。<专名>大和</专名>中,出为<专名>陕州</专名>司马,从军塞上。后归<专名>咸阳</专名>,卜居原上。<专名></专名>工乐府,与<专名>张籍</专名>齐名。(石印本《全唐诗》第十一册)</段落>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<段落><专名>黄升</专名>曰:“<专名>王仲初</专名>以宫词百首著名,《三台令》、《转应曲》,其馀技也。”(《历代诗馀》卷一百二十引<注释><专名>花庵词客</专名>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
					<段落><专名>南宋</专名><专名>黄升</专名>,字<专名>叔旸</专名>,号<专名>玉林</专名>,又号<专名>花庵词客</专名><专名>福建</专名><专名>建瓯</专名></段落>				</注释>语)</段落>		</介绍>	</作家>	<作家>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		<姓名>刘禹锡</姓名>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<姓名 说明="表字">梦得</姓名>		<生卒 生="772" 卒="842"/>		<介绍>			<段落><专名>彭城</专名>人。<专名>贞元</专名>九年(793)擢进士第,又登宏辞科。从事<专名>淮南</专名>节度使<专名>杜佑</专名>幕,典记室。从<专名></专名>入朝,为监察御史。<专名>贞元</专名>末,为<专名>王叔文</专名>知奖,以宰相器待之。<专名>叔文</专名>败,坐贬<专名>连州</专名>刺史,在道贬<专名>朗州</专名>司马。<专名>禹锡</专名><专名>朗州</专名>十年,唯以文章吟咏,陶冶性情。蛮俗好巫,每淫祀鼓舞,必歌俚辞。<专名>禹锡</专名>或从事于其间,乃依骚人之作,为新辞以教巫祝。故<专名>武陵</专名>溪洞间夷歌,率多<专名>禹锡</专名>之辞也。<专名>元和</专名>十年(815)自<专名>武陵</专名>召还,复出为<专名>播州</专名>刺史,改<专名>连州</专名>,又徙<专名>夔州</专名><专名>和州</专名>。征还,拜主客郎中,转礼部郎中,集贤院学士,旋授<专名>苏州</专名>刺史,改<专名>汝州</专名>,迁太子宾客,分司<专名>东都</专名><专名>禹锡</专名>晚年,与<链接 xhref="#">白居易</链接>友善,常唱和往来。<专名>居易</专名>集其诗而序之,以谓“<引用>其峰森然,少敢当者。</引用>”(参考《旧唐书》列传卷一百十《刘禹锡传》)</段落>			<段落><专名></专名>诗人,<专名></专名><专名></专名>并称。二人皆留意民间歌曲,因之在倚声填词方面,亦能相互切劘,以开<专名>晚唐</专名><专名>五代</专名>之盛,此治<专名></专名><专名></专名>诗词所宜<着重>特为着眼</着重>者也。</段落>		</介绍>	</作家>	<作家>		<姓名>白居易</姓名>		<姓名 说明="表字">乐天</姓名>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		<姓名 说明="号">醉吟先生</姓名>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<姓名 说明="号">香山居士</姓名>		<生卒 生="772" 卒="847"/>		<介绍>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<段落>其先<专名>太原</专名>人,徙<专名>下邽</专名><专名>贞元</专名>十四年(798),始以进士就试礼部,授秘书省校书郎,历任<专名>周至</专名>县尉,集贤校理。<专名>元和</专名>二年(807),入翰林为学士,迁左拾遗。执政恶其言事,贬<专名>江州</专名>司马。十三年冬,量移<专名>忠州</专名>刺史。十四年冬,召还<专名>京师</专名>,拜司门员外郎,转主客郎中,知制诰。出任<专名>杭州</专名>刺史。秩满,除太子左庶子,分司<专名>东都</专名>。复出为<专名>苏州</专名>刺史。<专名>太和</专名>二年(828),转刑部侍郎。三年,称病东归,求为分司官,寻除太子宾客。五年,除<专名>河南</专名>尹。<专名>开成</专名>元年(836),除<专名>同州</专名>刺史,辞疾不拜。寻授太子少傅。晚居<专名>洛阳</专名>履道里,疏沼种树,构石楼香山,自号<专名>醉吟先生</专名>,又称<专名>香山居士</专名><专名>大中</专名>元年(847)卒,时年七十六。(参考《旧唐书》列传卷一百一十六及《新唐书》列传卷四十四)</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落><专名>居易</专名>最工诗,其与<专名>元九</专名>书云:“<引用>感人者,莫先乎情,莫始乎言,莫切乎声,莫深乎义。诗者,根情、苗言、华声、实义。上至圣贤,下至愚騃,微及豚鱼,幽及鬼神,群分而气同,形异而情一,未有声入而不应,情交而不感者。圣人知其然,因其言经之以六义,缘其声纬之以五音。音有韵,义有类。韵协则言顺,言顺则声易入;类举则情见,情见则感易交。</引用>”又云:“<引用>文章合为时而著,歌诗合为事而作。</引用>”其文艺理论,颇合于现实主义精神,所作诗歌,亦力求与群众接近,因有“老妪能解”之传说,(僧<专名>惠洪</专名>《冷斋夜话》卷一:“<专名>白乐天</专名>每作诗,令一老妪解之,问曰:‘解否?’妪曰‘解’,则录之,‘不解’则易之。”)而为人民所喜爱。<专名>居易</专名>自言:“<引用><专名>长安</专名><专名>江西</专名>,三四千里,凡乡校、佛寺、逆旅、行舟之中,往往有题仆诗者;士庶、僧徒、孀妇、处女之口,每有咏仆诗者。</引用>”其流传之广如是!惟其接近民众,故对新兴歌曲,亦最易接受而乐为加工。倚声填词之风,至<专名>中唐</专名>而渐盛,其为<链接 xhref="#刘禹锡"></链接><专名></专名>诸人所倡导,可推知也。</段落>		</介绍>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
	</作家>	<作家>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<姓名>温庭筠</姓名>		<姓名 说明="别名">温岐</姓名>		<姓名 说明="表字">飞卿</姓名>		<介绍>			<段落><专名>太原</专名>人。本名<专名></专名>,字<专名>飞卿</专名><专名>大中</专名>初(约850),应进士。苦心砚席,尤长于诗赋。初至<专名>京师</专名>,人士翕然推重。然士行尘杂,不修边幅,能逐弦吹之音,为侧艳之词。屡年不第。<专名>徐商</专名><专名>襄阳</专名>,署为巡官。<专名></专名>知政事,用为国子助教。<专名></专名>罢官,贬<专名>方城</专名>尉,再迁<专名>隋县</专名>尉,卒。(参考《旧唐书》列传卷一百四十下及《历代诗人考略》卷二)</段落>			<段落><专名>庭筠</专名>才思艳丽,每入试,押官韵作赋,凡八叉手而八韵成,时号<着重>温八叉</着重>。(《全唐诗话》)</段落>			<段落>诗与<专名>李商隐</专名>齐名,世称“<专名>温李</专名>”。更出其馀力,依新兴曲调作歌词,遂<着重><专名>五代</专名><专名></专名>词之盛</着重>,与<链接 xhref="#">韦庄</链接>并称“<专名>温韦</专名>”。<专名></专名>丽密而<专名></专名>清疏,各擅胜场。</段落>			<段落><专名></专名>词《金荃集》,今已不传。诸家选本,以《花间集》收六十六首为最多,《全唐诗》附词收五十九首,《金奁集》收六十二首。<专名>江山</专名><专名>刘毓盘</专名>辑《金荃词》一卷(<专名>北京大学</专名>排印本《唐五代宋辽金元名家词集六十种》),共得七十六首。</段落>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		</介绍>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<集评>			<出处>《花草蒙拾》</出处>			<人物>王士禛</人物>			<段落><专名>弇州</专名><链接 xhref="@苏轼"></链接><链接 xhref="@黄庭坚"></链接><链接 xhref="@辛弃疾">稼轩</链接>为词之变体,是也;谓<专名></专名><链接 xhref="@韦庄"></链接>为词之变体,非也。夫<专名></专名><专名></专名><专名></专名><专名></专名><专名></专名><专名></专名>,譬赋有《高唐》、《神女》而后有《长门》、《洛神》,诗有古诗、录别而后有<专名>建安</专名><专名>黄初</专名><专名>三唐</专名>也;谓之正始则可,谓之变体则不可。又“<引用>蝉鬓美人愁绝</引用>”,果是妙语。<专名>飞卿</专名>《更漏子》、《河渎神》,凡两见之。<专名>李空同</专名>所谓“自家物终久还来”耶?<专名></专名><链接 xhref="#李白"></链接>齐名,然<专名></专名>实不及<专名></专名><专名></专名>不作词而<专名></专名><专名>花间</专名>鼻祖,岂亦同能不如独胜之意耶?</段落>		</集评>		<集评>			<出处>《龙壁山房文集·忏庵词序》</出处>			<人物>王拯</人物>			<段落><专名></专名>之中叶,<专名>李白</专名>沿袭乐府遗音,为《<链接 xhref="$lb-pusaman">菩萨蛮</链接>》、《<链接 xhref="$lb-yiqine">忆秦娥</链接>》之阕,<专名>王建</专名><链接 xhref="#和凝"><专名>韩偓</专名>				</链接><专名>温庭筠</专名>诸人复推衍之,而词之体以立。其文窈深幽约,善达贤人君子恺恻怨悱不能自言之情,论者以<专名>庭筠</专名>为独至。</段落>		</集评>		<集评>			<出处>《介存斋论词杂著》</出处>			<人物>周济</人物>			<段落>词有高下之别,有轻重之别。<专名>飞卿</专名>下语镇纸,<专名>端己</专名>揭响入云,可谓极两者之能事。</段落>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<段落><链接 xhref="#张惠言">皋文</链接>曰“<专名>飞卿</专名>之词,深美闳约。”信然。<专名>飞卿</专名>酝酿最深,故其言不怒不慑,备刚柔之气。针缕之密,<专名>南宋</专名>人始露痕迹,<专名>花间</专名>极有浑厚气象。如<专名>飞卿</专名>则神理超越,不复可以迹象求矣。然细绎之,正字字有脉络。</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		</集评>		<集评>			<出处>《艺概》卷四</出处>			<人物>刘熙载</人物>			<段落><专名>温飞卿</专名>词,精妙绝人;然类不出乎绮怨。</段落>		</集评>		<集评>			<出处>《人间词话》卷上</出处>			<人物>王国维</人物>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<段落><链接 xhref="#张惠言">张皋文</链接>谓:“<专名>飞卿</专名>之词,深美闳约。”余谓此四字唯<链接 xhref="@冯延巳">冯正中</链接>足以当之。<专名>刘融斋</专名>谓:“<专名>飞卿</专名>精艳绝人。”差近之耳。“<链接 xhref="$wtj-glz-liusichang">画屏金鹧鸪</链接>”,<专名>飞卿</专名>语也,其词品似之。<专名>温飞卿</专名>之词,句秀也。</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		</集评>	</作家>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
	<作家>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<姓名>皇甫松</姓名>		<姓名 说明="别名">皇甫嵩</姓名>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		<姓名 说明="表字">子奇</姓名>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<介绍>			<段落><专名>睦州</专名>人。工部侍郎<专名></专名>之子。(《历代诗馀》卷一百一)</段落>			<段落>《花间集》称为“<专名>皇甫先辈</专名>”,录其诗十二首。</段落>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		</介绍>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
	</作家>	<作家>		<姓名>韦庄</姓名>		<姓名 说明="表字">端己</姓名>		<姓名 说明="谥号">文靖</姓名>		<生卒 生="836" 卒="910"/>		<介绍>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<段落><专名>京兆</专名><专名>杜陵</专名>人。<专名>僖宗</专名><专名>广明</专名>元年(880),应举入<专名>长安</专名>。时值<专名>黄巢</专名>兵至,<专名></专名>陷重围,又为病困。<专名>中和</专名>三年(883)三月,在<专名>洛阳</专名>,著《秦妇吟》一篇,内一联云:“<引用>内库烧为锦绣灰,天街踏尽公卿骨。</引用>”尔后公卿亦多垂讶,<专名></专名>乃讳之。时人号“<着重>秦妇吟秀才</着重>”。(《北梦琐言》卷六)</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落>旋复南游,携家至<专名></专名>,弟妹散居各郡。(参考《唐才子传》)</段落>			<段落>时年已过五十矣。其游踪所至,自<专名>金陵</专名><专名>苏州</专名><专名>扬州</专名><专名>浙西</专名><专名>湖北</专名><专名>湖南</专名><专名>江西</专名><专名>安徽</专名>,皆有题咏。(参考《浣花集》)</段落>			<段落><专名>昭宗</专名><专名>景福</专名>二年(893),始还<专名>京师</专名>。次年(<专名>乾宁</专名>元年,公元894),第进士,授职为校书郎。<专名>乾宁</专名>四年,<专名>两川</专名>宣谕和协使<专名>李询</专名>辟为判官,奉使入<专名></专名><专名>王建</专名>,不久返京。<专名>昭宗</专名><专名>天复</专名>元年(901),再入<专名></专名><专名>王建</专名>辟为掌书记。<专名></专名>时年六十六岁。寻以起居舍人召,<专名></专名>表留之。二年,于<专名>浣花溪</专名>寻得<专名>杜工部</专名>草堂遗址。虽芜没已久,而砥柱尤存。因命弟<专名></专名>,芟夷结茅为一室,遂定居焉。三年,<专名></专名>为编次历年所作诗,题曰《<着重>浣花集</着重>》。(参考<专名>韦霭</专名>《浣花集序》)</段落>			<段落><专名>昭宣帝</专名><专名>天祐</专名>四年(907),<专名></专名>亡,<专名>王建</专名>称帝。一切开国制度,多出<专名></专名>手。拜左散骑常侍,判中书门下事。屡官至吏部侍郎,兼平章事。<专名>蜀高祖</专名><专名>武成</专名>三年(910)八月,卒于<专名>成都</专名><专名>花林坊</专名>,谥<专名>文靖</专名>。(参考<专名>夏承焘</专名>著《韦端己年谱》)</段落>			<段落><专名></专名>词收入《花间集》者四十七首,收入《金奁集》者四十八首,收入《全唐诗》附词者五十二首。<专名>刘毓盘</专名>辑为《浣花词》一卷,共得五十五首,刊入《唐五代宋辽金元词六十种》中。</段落>		</介绍>		<集评>			<出处>《词源》卷下</出处>			<人物>张炎</人物>			<段落>词之难于令曲,如诗之难于绝句,不过十数句,一句一字闲不得。末句最当留意,有有馀不尽之意始佳。当以<专名></专名>《花间集》中<链接 xhref="@">韦庄</链接><链接 xhref="@温庭筠">温飞卿</链接>为则。</段落>		</集评>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		<集评>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<出处>《介存斋论词杂著》</出处>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<人物>周济</人物>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落><专名>端己</专名>词清艳绝伦。初日芙蓉春月柳,使人想见风度。</段落>		</集评>		<集评>			<出处>《艺概》卷四</出处>			<人物>刘熙载</人物>			<段落><专名>韦端己</专名><链接 xhref="@冯延巳"><专名>冯正中</专名>				</链接>诸家词,留连光景,惆怅自怜,盖亦易飘飏于风雨者。若第论其吐属之美,又何加焉!</段落>		</集评>		<集评>			<出处>《餐樱庑词话》</出处>			<人物>况周颐</人物>			<段落><专名>韦端己</专名><链接 xhref="$wz-huanxisha">浣溪沙</链接>》云:“<引用>咫尺画堂深似海,忆来唯把旧书看。</引用>”《谒金门》云:“<引用>新睡觉来无力,不忍把君书迹。</引用>”一意化两,并皆佳妙。</段落>		</集评>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		<集评>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<出处>《历代词人考略》卷五</出处>			<段落><专名>韦文靖</专名>词,与<链接 xhref="#温庭筠">温方城</链接>齐名,熏香掬艳,眩目醉心,尤能运密入疏,寓浓于淡,<专名>花间</专名>群贤,殆鲜其匹。</段落>		</集评>		<集评>			<出处>《人间词话》卷上</出处>			<人物>王国维</人物>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<段落>“弦上黄莺语”,<专名>端己</专名>语也;其词品亦似之。</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落><专名>韦端己</专名>之词,骨秀也。</段落>		</集评>	</作家>	<作家>		<姓名>薛昭蕴</姓名>		<姓名 说明="别名">薛昭纬</姓名>		<介绍>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<段落><专名>薛昭蕴</专名>(《北梦琐言》卷十一作<专名>昭纬</专名>),<专名></专名>末官侍郎。<链接 xhref="#">孙光宪</链接>云:<专名>薛澄州昭纬</专名>,即<专名>保逊</专名>之子也。恃才傲物,亦有父风。每入朝省,弄笏而行,旁若无人。好唱《浣溪沙》词。知举后,有一门生辞归乡里,临歧,献规曰:“侍郎重德,某乃受恩。尔后请不弄笏与唱《浣溪沙》,即某幸也。”时人谓之至言。(《北梦琐言》卷四)</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落>《花间集》录<专名></专名>词十九首,《全唐诗》同。</段落>		</介绍>	</作家>	<作家>		<姓名>韩偓</姓名>		<姓名 说明="表字">致尧</姓名>		<姓名 说明="号">玉樵山人</姓名>		<生卒 生="844" 卒="923"/>		<介绍>			<段落><专名></专名>补:<专名>京兆</专名><专名>万年</专名>人。其姨父即<专名>李商隐</专名>也。参见<链接 xhref="@">和凝</链接></段落>		</介绍>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
	</作家>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
	<作家>		<姓名>牛峤</姓名>		<姓名 说明="表字">松卿</姓名>		<姓名 说明="表字">延峰</姓名>		<介绍>			<段落><专名>陇西</专名>人,<专名></专名><专名>僧孺</专名>之后,<专名>乾符</专名>五年(878),登进士第,历官拾遗、补阙、校书郎。<专名>王建</专名><专名>西川</专名>,辟为判官。及开国,拜给事中。(《十国春秋》卷四十四<专名>前蜀</专名>十)</段落>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<段落>《花间集》载<专名></专名>词三十二首,《全唐诗》附词载二十七首。</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		</介绍>		<集评>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<出处>《餐樱庑词话》</出处>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<人物>况周颐</人物>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<段落>昔人情语艳语,大都靡曼为工。<链接 xhref="@牛峤">牛松卿</链接>《西溪子》云:“<引用>画堂前,人不语,弦解语。弹到《昭君怨》处,翠蛾愁,不抬头。</引用>”《望江怨》云:“<引用>惜别花时手频执,罗帏愁独入。马嘶残雨春芜湿。倚门立,寄语薄情郎:粉香和泪泣。</引用>”繁弦促柱间有劲气暗转,愈转愈深。此等佳处,<专名>南宋</专名>名作中间一见之。<专名>北宋</专名>人虽绵博如<链接 xhref="@柳永">柳屯田</链接>,顾未克办。</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		</集评>	</作家>	<作家>		<姓名>毛文锡</姓名>		<姓名 说明="表字">平珪</姓名>		<介绍>			<段落><专名>高阳</专名>人。<专名></专名>太仆卿<专名>龟范</专名>子。年十四,登进士第。已而来<专名>成都</专名>,从<专名>高祖</专名><专名>王建</专名>),官翰林学士承旨,进文思殿大学士,拜司徒。及国亡,随<专名>后主</专名><专名></专名>)降<专名></专名>,未几复事<专名></专名>氏,与<链接 xhref="#">欧阳炯</链接>等五人以小词为<专名>蜀后主</专名>所赏。所撰《巫山一段云》词,当世传咏之。(《十国春秋》卷四十一<专名>前蜀</专名>七)</段落>			<段落>《花间集》录其词三十一首,《全唐诗》同。</段落>		</介绍>	</作家>	<作家>		<姓名>牛希济</姓名>		<介绍>			<段落><专名>后主</专名>时,累官翰林学士,御史中丞。<专名></专名>亡,入<专名></专名>,拜<专名>雍州</专名>节度副史。(《十国春秋》卷四十四<专名>前蜀</专名>十)</段落>			<段落>《花间集》录<专名>希济</专名>词十一首,《全唐诗》录十二首。</段落>		</介绍>	</作家>	<作家>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		<姓名>欧阳炯</姓名>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<姓名 说明="别名">欧阳迥</姓名>		<介绍>			<段落><专名>欧阳炯</专名>(《宋史》作<专名></专名>),<专名>益州</专名><专名>华阳</专名>人。少事<专名>王衍</专名>,为中书舍人。<专名>后唐</专名><专名>同光</专名>中,<专名></专名>平,随<专名></专名><专名>洛阳</专名><专名>孟知祥</专名><专名>成都</专名><专名></专名>复入<专名></专名><专名>知祥</专名>僭号,累迁门下侍郎,兼户部尚书平章事。后从<专名>孟昶</专名><专名></专名>,为散骑常侍。以<专名>开宝</专名>四年(971)卒,年七十六。<专名></专名>性坦率,无检操,善长笛。(参考《宋史》卷四百七十九)</段落>			<段落>曾为<专名>赵崇祚</专名>叙《花间集》。每言:“<引用>愁苦之音易好,欢愉之语难工。</引用>”其词大抵<着重>婉约轻和</着重>,不欲强作愁思者也。(《历代诗馀》卷一百十三引《蓉城集》)</段落>			<段落>《花间集》收<专名></专名>词十七首,《尊前集》收三十一首,《全唐诗》收四十八首。</段落>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		</介绍>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<集评>			<出处>《历代词人考略》卷六</出处>			<人物>况周颐</人物>			<段落><链接 xhref="@">欧阳炯</链接>词,艳而质,质而愈艳,行间句里,却有清气往来。大概词家如<专名></专名>,求之<专名>晚唐</专名><专名>五代</专名>,亦不多觏。其《定风波》云:“<引用>暖日闲窗映碧纱,小池春水浸晴霞。数树海棠红欲尽,争忍,玉闺深掩过年华?  独凭绣床方寸乱,肠断,泪珠穿破脸边花。邻舍女郎相借问,音信,教人羞道未还家。</引用>”此等词如淡妆<专名>西子</专名>,肌骨倾城。</段落>		</集评>	</作家>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
	<作家>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<姓名>顾夐</姓名>		<介绍>			<段落><专名>前蜀</专名><专名>通正</专名>时,以小臣给事内庭,会秃鹙鸟翔<专名>摩诃池</专名>上,<专名></专名>作词刺之,祸几不测。久之,擢御史。已而复事<专名>高祖</专名><专名>孟知祥</专名>),累官至太尉。<专名></专名>善小词,有《醉公子》曲,为一时艳称。(《十国春秋》卷五十六<专名>后蜀</专名>九)</段落>			<段落>《花间集》收<专名></专名>词五十五首,《全唐诗》同。</段落>		</介绍>		<集评>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<出处>《餐樱庑词话》</出处>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<人物>况周颐</人物>			<段落><链接 xhref="@">顾夐</链接>艳词,多质朴语,妙在分际恰合。<链接 xhref="@">孙光宪</链接>便涉俗。</段落>			<段落><专名></专名>太尉,<专名>五代</专名>艳词上驷也。工致丽密,时复清疏。以艳之神与骨为清,其艳乃益入神入骨。其体格如<专名></专名>院画工笔折枝小帧,非<专名></专名>人设色所及。</段落>		</集评>	</作家>	<作家>		<姓名>鹿虔扆</姓名>		<介绍>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<段落><专名>孟蜀</专名>时登进士第,累官为学士。<专名>广政</专名>间(约938-950),出为<专名>永泰</专名>军节度使,进检校太尉,加太保。(《历代词人考略》卷五)</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落><专名>虔扆</专名><链接 xhref="#">欧阳炯</链接><专名>韩琮</专名><链接 xhref="#">阎选</链接><链接 xhref="#">毛文锡</链接>等俱以工小词供奉<专名>后主</专名>,时人忌之者,号曰<着重>五鬼</着重><专名>虔扆</专名>《思越人》词有“<引用>双带绣窠盘锦荐,泪侵花暗香消</引用>”之句,词家推为绝唱。(《十国春秋》卷五十六<专名>后蜀</专名>九)</段落>			<段落>国亡,不仕。<着重>词多感慨之音</着重>。(《乐府纪闻》)</段落>			<段落>《花间集》收<专名>虔扆</专名>词六首,《全唐诗》同。</段落>		</介绍>		<集评>			<出处>《历代诗馀》卷一百十三引</出处>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<人物>倪瓒</人物>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落><专名>鹿</专名>公高节,偶尔寄情倚声,而曲折尽变,有无限感慨淋漓处。</段落>		</集评>	</作家>	<作家>		<姓名>阎选</姓名>		<介绍>			<段落>故布衣也,酷善小词,有《临江仙》词云:“<引用>画帘深殿,香雾冷风残。</引用>”又云:“<引用>猿啼明月照空滩。</引用>”时人目为<着重><专名>阎处士</专名>				</着重>。(《十国春秋》卷五十六<专名>后蜀</专名>九)</段落>			<段落>其词录入《花间集》者八首,《全唐诗》录十首。</段落>		</介绍>	</作家>	<作家>		<姓名>尹鹗</姓名>		<介绍>			<段落><专名>成都</专名>人也。工诗词,与<注释>宾贡<段落><专名></专名>时外国留学生之科举考试,名宾贡科</段落>				</注释><链接 xhref="#">李珣</链接>友善。<专名></专名><专名>波斯</专名>之种。<专名></专名>性滑稽,常作诗嘲之,<专名></专名>名为顿损。(《十国春秋》卷四十四<专名>前蜀</专名>十)</段落>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<段落><专名></专名><专名>王衍</专名>,为翰林校书,累官参卿。(《历代诗馀》卷一百一)</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落>《花间集》录<专名></专名>词六首,《全唐诗》录十六首。</段落>		</介绍>	</作家>	<作家>		<姓名>李珣</姓名>		<姓名 说明="表字">德润</姓名>		<介绍>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<段落>先世本<专名>波斯</专名>人,家于<专名>梓州</专名>。(《历代诗馀》卷一百一)</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落><专名></专名>有诗名,以秀才豫<注释>宾贡<段落><专名></专名>时外国留学生之科举考试,名宾贡科</段落>				</注释>,事<专名></专名><专名></专名>。国亡,不仕。有《<着重>琼瑶集</着重>》,<着重>多感慨之音</着重>。其妹(<专名>李舜弦</专名>)为<专名></专名>昭仪,亦能词,有“鸳鸯瓦上忽然声”句,误入《花蕊宫词》中。(《历代诗馀》卷一百十三引《茅亭客话》)</段落>			<段落>《花间集》录<专名></专名>词三十七首,《全唐诗》录五十四首。</段落>		</介绍>		<集评>			<出处>《蕙风词话》卷二</出处>			<人物>况周颐</人物>			<段落><链接 xhref="#李珣">李德润</链接>《临江仙》云:“<引用>强整娇姿临宝镜,小池一朵芙蓉。</引用>”是人是花,一而二,二而一。句中无曲折,却极形容之妙。昔人名作,此等佳处,读者每易忽之。</段落>		</集评>		<集评>			<出处>《历代词人考略》卷五</出处>			<段落><专名></专名>秀才词,清疏之笔,下开<专名>北宋</专名>人体格。<专名>五代</专名>人词,大都奇艳如古蕃绵;惟<专名>李德润</专名>词,有以清胜者。如《酒泉子》云:“<引用>秋雨连绵,声散败荷丛里。那堪深夜枕前听,酒初醒。</引用>”前调云:“<引用>秋月婵娟,皎洁碧纱窗外。照花穿竹冷沉沉,印池心。</引用>”《浣溪沙》云:“<引用>翠叠画屏山隐隐,冷铺文簟水潾潾,断魂何处一蝉新。</引用>”所云下开<专名>北宋</专名>体格者也。有以质胜者,《西溪子》云:“<引用>归去想娇娆,暗魂消。</引用>”《中兴乐》云:“<引用>忍孤前约,教人花貌,虚老风光。</引用><专名></专名>人唯<链接 xhref="@吴文英">吴梦窗</链接>能为此等质句,愈质愈厚,盖<专名>五代</专名>词已开其先矣。</段落>		</集评>	</作家>	<作家>		<姓名>和凝</姓名>		<姓名 说明="表字">成绩</姓名>		<生卒 生="898" 卒="955"/>		<介绍>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<段落><专名>汶阳</专名><专名>须昌</专名>人。年十七,举明经,十九登进士第。历事<专名></专名><专名></专名><专名></专名><专名></专名><专名></专名>五代,累官中书侍郎、平章事、太子太傅。<专名></专名><专名>显德</专名>二年(955)卒,年五十八。<专名></专名>性好修整,自释褐至登台辅,车服仆从,必加华楚,进退容止伟如也。平生为文章,<着重>长于短歌艳曲</着重>,有艳词一编,名《<着重>香奁集</着重>》。<专名></专名>后贵,乃嫁其名为<专名>韩偓</专名>。今世传<专名>韩偓</专名>《香奁集》,乃<专名></专名>所为也。(参考《旧五代史》卷一百二十七)</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落><专名></专名>少年时,好为曲子词,布于<专名></专名><专名></专名>。洎入相,专托人收拾焚毁不暇。<专名>契丹</专名>入夷门,号为<着重><专名>曲子相公</专名>				</着重>。(《北梦琐言》卷六)</段落>			<段落>《花间集》录<专名></专名>词二十首,《全唐诗》录二十四首。<专名>刘毓盘</专名>辑得二十九首为《<着重>红叶稿</着重>》一卷(<专名>北京大学</专名>排印本)。跋尾云:“<引用>余髫龀时,侍先大夫谒<专名>秀水</专名><专名></专名>方伯<专名>筱鲂</专名><专名>文澜</专名>)丈<专名>苏州</专名>寓庐。丈所藏有<专名></专名>大字本<专名>和凝</专名>《红叶稿》一卷,凡百馀首。末附<专名></专名>人跋曰:‘<专名>鲁公</专名><专名>晋高</专名>,悔其少作,悉索而燬之,其存者曰《红叶稿》,故曰<专名></专名>人也。’其后人不可问,《红叶稿》更无知之者。</引用>”此“曲子相公”之艳词,湮没者殆不复重见矣。</段落>			<段落>琴注:<专名>韩偓</专名><专名></专名>时人也,字<注释><专名>致光</专名>					<段落>一作<专名>致尧</专名>					</段落>				</注释><专名>京兆</专名><专名>万年</专名>人。嫁名<专名>韩偓</专名>之说,今所传之<专名>薛居正</专名>《旧五代史》未载。<专名>乾隆</专名><专名>多罗质</专名>郡王<专名>永瑢</专名>等重新编次,引《宋朝类苑》曰<引用><专名>和鲁公凝</专名>有艳词一编名《香奁集》,<专名></专名>后贵,乃嫁其名为<专名>韩偓</专名>,今世传<专名>韩偓</专名>《香奁集》,乃<专名></专名>所为也。<专名></专名>生平著述,分为《演纶》、《游艺》、《孝悌》、《疑狱》、《香奁》、《籝金》六集,自为《游艺集序》云:“予有《香奁》、《籝金》二集,不行于世。”<专名></专名>在政府避议论,讳其名,又欲后人知,故于《游艺集序》实之,此<专名></专名>之意也。</引用>			</段落>		</介绍>	</作家>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
	<作家>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<姓名>孙光宪</姓名>		<姓名 说明="表字">孟文</姓名>		<姓名 说明="号">葆光子</姓名>		<介绍>			<段落><专名>贵平</专名>人。家世业农,至<专名>光宪</专名>,独读书好学。<专名></专名>时为<专名>陵州</专名>判官,有声。<专名>天成</专名>初(约926),避地<专名>江陵</专名><专名>武信王</专名><专名>高季兴</专名>)奄有<专名></专名>土,招致四方之士,用<专名>梁震</专名>荐,入掌书记。<专名>光宪</专名><专名>南平</专名>三世,皆处幕中,累官<专名>荆南</专名>节度副使、检校秘书少监。后教<专名>高继冲</专名>悉献三州之地,<专名>宋太祖</专名>嘉其有功,授<专名>光宪</专名><专名>黄州</专名>刺史。<专名>乾德</专名>末年卒。性嗜经籍,聚书凡数千卷。或手自钞写,孜孜校雠,老而不废。自号<专名>葆光子</专名>。所著有《<着重>北梦琐言</着重>》。(《十国春秋》卷一百二<专名>荆南</专名>三)</段落>			<段落><专名></专名>词见《花间集》者六十首,见《尊前集》者二十三首,见《全唐诗》者八十首。<专名>刘毓盘</专名>于其内戚<专名>费文恪</专名>公家,见所藏<专名></专名><专名></专名>残本,有《荆台佣稿》一册,因录副,刊入所辑《唐五代宋辽金元名家词集六十种》中,共存词八十四首。</段落>		</介绍>	</作家>	<作家>		<姓名>张泌</姓名>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		<姓名 说明="别名">张佖</姓名>		<介绍>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落><专名>常州</专名>人。<链接 xhref="#李煜">后主</链接>朝,仕为考功员外郎,改内史舍人。随<专名>后主</专名><专名></专名>,以故臣在史馆。后官<专名>河南</专名>,每寒食,必亲拜<专名>后主</专名>墓,哭之甚哀。<专名></专名>氏子孙陵替,常分俸瞻给焉。(《十国春秋》卷三十<专名>南唐</专名>十六)</段落>			<段落>《花间集》收<专名></专名>词二十七首,《全唐诗》同。</段落>		</介绍>	</作家>	<作家>		<姓名>冯延巳</姓名>		<姓名 说明="表字">正中</姓名>		<说明>			<段落><专名></专名>按:<专名>冯延巳</专名>,原书作“冯延己”,电子版根据其他各通行<专名></专名><专名></专名>词选本改作“冯延巳”。</段落>		</说明>		<介绍>			<段落><专名>夏承焘</专名>《冯正中年谱》引<专名>焦竑</专名>《笔乘》,释氏六时:“可中时,巳也。正中时,午也。”因谓<专名>延己</专名>之己,当读为辰巳之巳。</段落>			<段落><专名>广陵</专名>人。有辞学,多伎艺。<专名>烈祖</专名><专名>李升</专名>以为秘书郎,使与<专名><链接 xhref="#李璟">元宗</链接>				</专名><专名>李璟</专名>)游处。累迁驾部郎中,元帅府掌书记。<专名>保大</专名>四年(946),自中书侍郎拜平章事,出镇<专名>抚州</专名>。及再入相,<专名>元宗</专名>悉以庶政委之。罢为宫傅。卒,年五十七。著乐章百馀阕。其《鹤冲天》词云:“<引用>晓月坠,宿云披,银烛锦屏帏。<专名>建章</专名>钟动玉绳低,宫漏出花迟。</引用>”又《归国谣》词云:“<引用>江水碧,江上何人吹玉笛?扁舟远送<专名></专名><专名></专名>客,芦花千里霜月白。伤行色,明朝便是关山隔。</引用>”见称于世。(参考<专名>马令</专名>《南唐书》卷二十一)</段落>			<段落><专名>陈世修</专名>序其《<着重>阳春集</着重>》云:“<引用>公以<专名>金陵</专名>盛时,内外无事,朋僚亲旧,或当燕集,多运藻思为乐府新词,俾歌者倚丝竹而歌之,所以娱宾而遣兴也。日月寖久,录而成编。观其思深辞丽,均律调新,真清奇飘逸之才也。</引用>”又云:“<引用>公薨之后,<专名><链接 xhref="#李煜">吴王</链接>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
					</专名><专名>李煜</专名>)纳土,旧帙散失,十无一二。今采获所存,勒成一帙,藏之于家云。</引用><专名>世修</专名><专名>延巳</专名>为外孙,<专名>嘉祐</专名>戊戌(1058),辑成此集。<专名></专名><专名>王鹏运</专名>始从<专名>彭文勤</专名><专名>元端</专名>)传钞<专名>汲古阁</专名>未刻词录出,刊入<专名>四印斋</专名>所刻词中。其中亦有别见<专名>五代</专名><专名>北宋</专名>其他词家集中者,尤以《鹊踏枝》“<引用>谁道闲情</引用>”、“<引用>几日行云</引用>”、“<引用>庭院深深</引用>”、“<引用>六曲阑干</引用>”诸阕,为最杰出之作,而世传出<链接 xhref="#">欧阳修</链接>手。<专名>陈振孙</专名>云:“<引用>《阳春录》一卷,<专名>南唐</专名><专名>冯延巳</专名>撰,<专名>高邮</专名><专名>崔公度伯易</专名>题其后,称其家所藏最为详确,而<着重>《尊前》、《花间》诸集,往往谬其姓氏</着重>,近传<专名>欧阳永叔</专名>词,亦多有之,皆失其真也。</引用>”(《直斋书录解题》卷二十一)</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落>据此,则<专名></专名>集混入他家之作,由来久矣。<专名>延巳</专名><专名>五代</专名>为一大作家,<着重><链接 xhref="#温庭筠"></链接><链接 xhref="#韦庄"></链接>分鼎三足</着重>,影响<专名>北宋</专名>诸家者尤巨。<专名>南唐</专名>歌词种子,向<专名></专名>西发展,辙迹可寻,<专名></专名>氏实其<着重>中心人物</着重>,治词史者所不容忽也。</段落>		</介绍>		<集评>			<出处>《艺概》卷四</出处>			<人物>刘熙载</人物>			<段落><专名>冯延巳</专名>词,<专名>晏同叔</专名>得其俊,<专名>欧阳永叔</专名>得其深。</段落>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		</集评>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<集评>			<出处><专名>四印斋</专名>刻《阳春集序》</出处>			<人物>冯煦</人物>			<段落>词虽导源<专名>李唐</专名>,然<链接 xhref="@李白">太白</链接><链接 xhref="@白居易">乐天</链接>兴到之作,非其专诣。逮于季叶,兹事始畅。<专名></专名><专名></专名>崛兴,专精令体。<专名>南唐</专名>起于<专名>江左</专名>,祖尚声律,二主倡于上,翁(<专名>延巳</专名>)和于下,遂为词家渊薮。翁俯仰身世,所怀万端,缪悠其辞,若显若晦,揆以六义,比兴为多。若《三台令》、《归国谣》、《蝶恋花》诸作,其旨隐,其词微,类劳人、思妇、羁臣、屏子郁伊怆怳之所为,翁何致而然耶?<专名></专名>师南侵,国势岌岌。<专名>中主</专名>既昧本图,汶暗不自强,强邻又鹰瞵而鹗睨之,而务高拱,溺浮采,芒乎芴乎,不知其将及也。翁负其才略,不能有所匡救,危苦烦乱之中,郁不自达者,一于词发之。其忧生念乱,意内而言外,迹之<专名></专名><专名>五季</专名>之交,<专名>韩致尧</专名>之于诗,翁之于词,其义一也。世亶以靡曼目之,诬已。</段落>		</集评>		<集评>			<出处><专名>四印斋</专名>刻《阳春集序·唐五代词选叙》</出处>			<人物>成肇麐</人物>			<段落>吾家<专名>正中</专名>翁,鼓吹<专名>南唐</专名>,上翼二主,下启<专名></专名><专名></专名>,实正变之枢纽,短长之流别。</段落>		</集评>		<集评>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<出处>《历代词人考略》卷四</出处>			<人物>况周颐</人物>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落>《阳春》一集,为<链接 xhref="@王安石">临川</链接><链接 xhref="@晏殊">珠玉</链接>所宗,愈瑰丽,愈醇朴。南渡名家,沾丐膏馥,辄臻上乘。<专名></专名>词如古蕃锦,如<专名></专名><专名></专名>宝鼎彝,琳琅满目,美不胜收。词之境诣至此,不易学,并不易知,未容漫加选择,与<链接 xhref="@李煜">后主</链接>词实异曲同工也。</段落>		</集评>		<集评>			<出处>《人间词话》卷上</出处>			<人物>王国维</人物>			<段落><链接 xhref="@冯延巳"><专名>冯正中</专名></链接>,虽不失<专名>五代</专名>风格,而堂庑特大,开<专名>北宋</专名>一代风气。<专名>正中</专名>词除《鹊踏枝》、《菩萨蛮》十数阕最煊赫外,如《醉花间》之“<引用>高树鹊衔巢,斜月明寒草</引用>”,余谓<链接 xhref="#韦应物"><专名>韦苏州</专名>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
				</链接>之“流萤度高阁”、<注释><专名>孟襄阳</专名>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
					<段落><专名>孟浩然</专名>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
					</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
				</注释>之“疏雨滴梧桐”不能过也。<专名>正中</专名>词品,若欲于其词中求之,则“<引用>和泪试严妆</引用>”殆近之欤?</段落>		</集评>	</作家>	<作家>		<姓名>李璟</姓名>		<姓名 说明="表字">伯玉</姓名>		<姓名 说明="别名">李景通</姓名>		<介绍>			<段落>初名<专名>景通</专名><专名>烈祖</专名>元子也。美容止,器宇高迈,性宽仁,有文学。甫十岁,吟新竹诗云:“<引用>栖凤枝梢尤软弱,化龙形状已依稀。</引用>”人皆奇之。<专名>烈祖</专名>受禅,封<专名>吴王</专名>。累迁太尉、中书令、诸道元帅、录尚书事,改封<专名>齐王</专名>。嗣位,改元<专名>保大</专名>。在位十九年,以<专名></专名><专名>建隆</专名>二年(961)六月,殂于<专名>南都</专名><专名>南昌</专名>),年四十六。庙号<专名>元宗</专名>。(参考<专名>马令</专名>《南唐书·嗣主书》)</段落>			<段落><专名>徐铉</专名>曰:“嗣主工笔札,善骑射,宾礼大臣,敦睦九族。每闻臣民不获其所者,辄咨嗟伤悯,形于颜色,随加救疗。居处服御,节俭得中。初立,有经营四方之志。邪臣阿谄,职为厉阶。晚岁悔之,已不及矣。少有至性,仍怀高世之量。始出阁,即命于<专名>庐山</专名>瀑布前构书斋,为他日终焉之计。及迫于绍袭,遂舍为开先精舍。”(《嗣主书》注)</段落>			<段落><专名></专名>词传世者只四阕。据<专名>陈振孙</专名>《直斋书录解题》卷二十一:“《<专名>南唐</专名>二主词》一卷,<专名>中主</专名><专名>李璟</专名><专名>后主</专名><链接 xhref="#">李煜</链接>撰。卷首四阕,《应天长》、《望远行》各一,《浣溪沙》二,<专名>中主</专名>所作,<专名>重光</专名>尝书之。墨迹在<专名>旴江</专名><专名></专名>氏,题云:‘先皇御制歌词。’余尝见之,于麦光纸上作拨镫书,有<专名>晁景迂</专名>题字。今不知何在矣?馀词皆<专名>重光</专名>所作。”今所传<专名></专名><专名>万历</专名><专名>虞山</专名><专名>吕远</专名>刊本《南唐二主词》,首录<专名>中主</专名>词四阕,尚仍<专名></专名>本之旧,而<专名>后主</专名>词多断缺,其最后《捣练子》一阕,且注“出升庵词<专名>林万选</专名>”,则亦<专名></专名>人所辑,二主词殆久无完本矣。</段落>		</介绍>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
	</作家>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
	<作家>		<姓名>李煜</姓名>		<姓名 说明="表字">重光</姓名>		<姓名 说明="别名">李从嘉</姓名>		<姓名 说明="号">莲峰居士</姓名>		<介绍>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<段落><专名>元宗</专名>第六子,初名<专名>从嘉</专名><专名>文献</专名>太子卒,以尚书令知政事,居东宫。<专名>元宗</专名>十九年,立为太子。<专名>元宗</专名>南巡,太子留<专名>金陵</专名>监国。<专名>建隆</专名>二年(961)嗣位,在位十五年。<专名>开宝</专名>八年(975),<专名></专名><专名>曹彬</专名>攻破<专名>金陵</专名><专名></专名>出降。明年,至京师,封违命侯。<专名>太平兴国</专名>三年(978)七月七夕殂,年四十二。<专名></专名>嗣位初,专以爱民为急,蠲赋息役,以裕民力。尊事中原,不惮卑屈。境内赖以少安者,十有五年。殂问至<专名>江南</专名>,父老有巷哭者。然酷好浮屠,崇塔庙,度僧尼不可胜算。罢朝,辄造佛屋,易服膜拜,颇费政事。故虽仁爱足感遗民,而卒不能保社稷云。(参考<专名>陆游</专名>《南唐书》卷三《后主纪》)</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落><专名></专名><专名></专名>氏,善歌舞,尤工琵琶。故<专名></专名>盛时,霓裳羽衣,最为大曲。乱离之后,绝不复传。后得残谱,以琵琶奏之。于是<专名>开元</专名><专名>天宝</专名>遗音,复存于世。<专名></专名>以后好音律,因亦耽嗜。(<专名></专名>书卷十六《后妃诸王列传》)</段落>			<段落><专名></专名>对歌词之成就,于家庭父子夫妇间,与当时风气,皆有绝大影响,尤以<专名>周昭惠后</专名>精通乐律,从旁赞助之力为多焉。<专名></专名>词传世者,有<专名></专名><专名>万历</专名>庚申(1620)<专名>虞山</专名><专名>吕远</专名><专名>墨华斋</专名><专名>南唐</专名>二主词本,存<专名>后主</专名>词三十三首,中多残缺,亦有他人之作混入其中,盖皆后人辑录而成者。<专名></专名><专名>康熙</专名>二十八年(1689)<专名>侯文灿</专名>刻十名家词集本二主词,与<专名></专名>刻本殆出一源,惟无最末《捣练子》“云鬓乱”一首。《全唐诗》载<专名>后主</专名>词三十四阕,未悉所据何本。此外有<专名>刘继曾</专名>校笺本、<专名>王国维</专名>校记本,可供参证。</段落>		</介绍>		<集评>			<出处>《玉琴斋词序》</出处>			<人物>余怀</人物>			<段落><链接 xhref="#李煜">李重光</链接>风流才子,误作人主,至有入<专名></专名>牵机之恨。其所作之词,一字一珠,非他家所能及也。</段落>		</集评>		<集评>			<出处>《渌水亭杂识》</出处>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<人物>纳兰性德</人物>			<段落>花间之词,如古玉器,贵重而不适用。<专名></专名>词适用而少质重。<链接 xhref="@李煜">李后主</链接>兼有其美,兼饶烟水迷离之致。</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		</集评>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		<集评>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<出处>《介存斋论词杂著》</出处>			<人物>周济</人物>			<段落><专名>李后主</专名>词,如生马驹,不受控捉。</段落>			<段落><专名>王嫱</专名><专名>西施</专名>。天下美妇人也,严妆佳,淡妆亦佳,粗服乱头,不掩国色。<链接 xhref="@温庭筠">飞卿</链接>,严妆也;<链接 xhref="@韦庄">端己</链接>,淡妆也;<专名>后主</专名>则粗服乱头矣。</段落>		</集评>		<集评>			<出处>《半塘老人遗稿》</出处>			<人物>王鹏运</人物>			<段落><专名>莲峰居士</专名><专名></专名>别号)词,超逸绝伦,虚灵在骨。芝兰空谷,未足比其芳华;笙鹤瑶天,讵能方兹清怨?后起之秀,格调气韵之间,或月日至,得十一于千百。若<专名>小晏</专名>,若<专名>徽庙</专名>,其殆庶几。断代南渡,嗣音阒然。盖闲气所钟,以谓词中之帝,当之无愧色矣。</段落>		</集评>		<集评>			<出处>《人间词话》卷上</出处>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<人物>王国维</人物>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落><专名>李重光</专名>之词,神秀也。<着重>词至<专名>李后主</专名>而眼界始大,感慨遂深,遂变伶工之词而为士大夫之词</着重><专名>周介存</专名>置诸<专名></专名><专名></专名>之下,可谓颠倒黑白矣。“自是人生长恨水长东”;“流水落花春去也,天上人间”,<链接 xhref="@温庭筠">金荃</链接><链接 xhref="@韦庄">浣花</链接>,能有此气象耶?</段落>			<段落>词人者,不失其赤子之心者也。故生于深宫之中,长于妇人之手,是<专名>后主</专名>为人君所短处,亦即为词人所长处。客观之词人,不可不多阅世,阅世愈深,则材料愈丰富,愈变化,《水浒传》、《红楼梦》之作者是也。主观之词人,不必多阅世,阅世愈浅,则性情愈真,<专名>李后主</专名>是也。</段落>		</集评>	</作家>	<作家>		<姓名>潘阆</姓名>		<姓名 说明="表字">逍遥</姓名>		<介绍>			<段落><专名>大名</专名>人。尝居<专名>洛阳</专名>,卖药。<专名>太宗</专名>朝,有荐其能诗者,召见<专名>崇政殿</专名>,赐进士及第,授四门国子博士。后坐事,遁入<专名>中条山</专名>,题诗钟楼。寺僧疑而迹之,复逸去。寻出自首,谪<专名>信州</专名>,移<专名>太平</专名><专名>真宗</专名>朝,为<专名>滁州</专名>参军。有《<着重>逍遥词</着重>》一卷。(《历代词人考略》卷七)</段落>			<段落>今所传四印斋刊本逍遥词,仅存《酒泉子》十首。据<专名>崇宁</专名>五年(1106)<专名>武夷</专名><专名>黄静</专名>记:“《酒泉子》十首,乃得之<专名></专名>人,其石本今在<专名></专名>之使厅。予适为<专名>西湖</专名>吏,宜镵诸石,庶共其传。”又云:“<专名>潘阆</专名>,谪仙人也。放怀湖山,随意吟咏,词翰飘洒,非俗子所可仰望。”其流传最盛之《忆馀杭》三首,即“长忆<专名>孤山</专名>”、“长忆<专名>西湖</专名>”、“长忆<专名>西山</专名>”(《词综》:“<专名>西山</专名>”作“<专名>西湖</专名>”)是也。</段落>		</介绍>	</作家>	<作家>		<姓名>寇准</姓名>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		<姓名 说明="表字">平仲</姓名>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<姓名 说明="谥号">忠愍</姓名>		<生卒 生="961" 卒="1023"/>		<介绍>			<段落><专名>华州</专名><专名>下邽</专名>人。<专名>太平兴国</专名>中进士,累官尚书右仆射、集贤殿大学士。<专名>景德</专名>中,同中书门下平章事,封<专名>莱国</专名>公。<专名>乾兴</专名>元年(1022),贬<专名>雷州</专名>司户参军。<专名>天圣</专名>元年(1023),徙<专名>衡州</专名>司马。是年卒于<专名>雷州</专名>。后十一年,追谥<专名>忠愍</专名>。(参考《宋史》卷二百八十一《寇准传》)</段落>			<段落>有《<着重>巴东集</着重>》。<专名>朱彝尊</专名>《词综》录其词三首。</段落>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		</介绍>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
	</作家>	<作家>		<姓名>范仲淹</姓名>		<姓名 说明="表字">希文</姓名>		<姓名 说明="谥号">文正</姓名>		<生卒 生="989" 卒="1052"/>		<介绍>			<段落>其先<专名></专名>人,后徙<专名>苏州</专名><专名>吴县</专名><专名>大中祥符</专名>八年(1015)进士,仕至枢密副使、参知政事。以资政殿学士为<专名>陕西四路</专名>宣抚使,知<专名>邠州</专名><专名>仲淹</专名>守边数年,羌人亲爱,呼为“<专名>龙图老子</专名>”。为将号令明白,爱抚士卒。诸羌来者,推心接之不疑,故贼亦不敢辄犯其境。以疾,请<专名>邓州</专名>,寻徙<专名>荆南</专名><专名>杭州</专名><专名>青州</专名>。卒,年六十四。谥<专名>文正</专名>。(参考《宋史》卷三百十四《范仲淹传》)</段落>			<段落><专名>仲淹</专名>词传作甚少,《彊村丛书》所刻《范文正公诗馀》,只得六首,而《忆王孙》一首为<专名>李重元</专名>作,见《唐宋诸贤绝妙词选》卷七,不知何以竟行辑入也?</段落>		</介绍>	</作家>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
	<作家>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<姓名>张先</姓名>		<姓名 说明="表字">子野</姓名>		<姓名 说明="号">张三影</姓名>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		<生卒 生="990" 卒="1078"/>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<介绍>			<段落><专名>乌程</专名>人。<专名>天圣</专名>八年(1030)进士。<链接 xhref="#">晏殊</链接><专名>京兆</专名>,辟为通判,历官都官郎中。诗格清新,尤长于乐府。晚岁优游乡里,常泛扁舟,垂钓为乐。卒年八十九,葬<专名>弁山</专名><专名>多宝寺</专名>之右。(参考《历代诗馀》卷一百二及《湖州词征》卷一引<专名>谈钥</专名>《吴兴志》)</段落>			<段落><专名></专名>公择守<专名>吴兴</专名>,招<专名></专名><链接 xhref="#苏轼">苏轼</链接><专名>陈舜俞</专名><专名>杨绘</专名><专名>刘述雅</专名>集郡圃,为六客之会。(<专名>李堂</专名>《湖州府志》)</段落>			<段落><链接 xhref="#">王安石</链接>有《寄<专名>张先</专名>郎中》诗,<链接 xhref="#梅尧臣">梅圣俞</链接>有《送<专名>张子野</专名>屯田知<专名>渝州</专名>》诗,又有《送<专名>张子野</专名><专名>虢州</专名>先归<专名>湖州</专名>》诗,可略见<专名>子野</专名>宦游踪迹。(参考<专名>乾隆</专名>辛丑<专名>葛鸣阳</专名>刻《安陆集》)</段落>			<段落><链接 xhref="#">苏轼</链接>题其词集云:“<着重><专名>子野</专名>诗笔老妙,歌词乃其馀波耳。</着重><专名>华州</专名><专名>西溪</专名>》诗云:‘浮萍破处见山影,小艇归时闻草声。’又和余诗云:‘愁似鳏鱼知夜永,懒同蝴蝶为春忙。’若此之类,皆可以追配古人,而世俗但称其歌词。昔<专名>周昉</专名>画人物,皆入神品,而世但知有<专名>周昉</专名>士女,盖所谓‘未见好德如好色’者欤?”(<专名>侯文灿</专名>刻十名家词本《安陆集》)</段落>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<段落><专名>王明清</专名>云:“本朝有两<专名>张先</专名>,皆字<专名>子野</专名>。一则枢密副使<专名></专名>之孙,与<专名>欧阳文忠</专名>同在<专名>洛阳</专名>幕府,其后<专名>文忠</专名>为作墓志,称其‘志守端方,临事敢决’者。一乃与<链接 xhref="#苏轼">东坡</链接>先生游,<专名>东坡</专名>推为前辈,诗中所谓‘<引用>诗人老去莺莺在,公子归来燕燕忙</引用>’,能为乐府,号‘<专名>张三影</专名>’者。”(《玉照新志》卷一)</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落><专名></专名>词传世者,有<专名>康熙</专名><专名></专名><专名>亦园</专名>刻本,<专名>乾隆</专名><专名>葛鸣阳</专名>刻本,并题《<着重>安陆集</着重>》。<专名></专名>本前有诗八首,皆掇辑而来者。<专名>《彊村丛书》</专名>本题《张子野词》。<专名>鲍廷博</专名>曾得<专名>菉斐轩</专名>抄本,凡百有六阕,区分宫调,犹属<专名></专名>时编次。又辑补遗二卷,合得一百八十四阕,刻入《知不足斋丛书》中。<专名>彊村</专名>本即从<专名></专名>本出。</段落>		</介绍>		<集评>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<出处>《宋四家词选》序论</出处>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<人物>周济</人物>			<段落><专名>子野</专名>清出处、生脆处,味极隽永。只是偏才,无大起落。</段落>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		</集评>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<集评>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<出处>手批《张子野词》</出处>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<人物>夏敬观</人物>			<段落><专名>子野</专名>词,凝重古拙,有<专名></专名><专名>五代</专名>之遗音。慢词亦多用小令作法。在<专名>北宋</专名>诸家中,可云独树一帜。比之于书,乃<专名>钟繇</专名>之体也。</段落>		</集评>	</作家>	<作家>		<姓名>晏殊</姓名>		<姓名 说明="表字">同叔</姓名>		<姓名 说明="谥号">元宪</姓名>		<生卒 生="991" 卒="1055"/>		<介绍>			<段落><专名>抚州</专名><专名>临川</专名>人。七岁能属文。<专名>张知白</专名>安抚<专名>江南</专名>,以神童荐。帝(<专名>真宗</专名>)召<专名></专名>,与进士千馀人并试廷中。<专名></专名>神气不慑,援笔立成。帝嘉赏,赐同进士出身。擢秘书省正字,累官至枢密使,进同中书门下平章事。<专名>庆历</专名><专名>仁宗</专名>年号)中,拜集贤殿学士,同平章事,兼枢密使。<专名></专名>平居好贤,当世知名之士如<着重><链接 xhref="#">范仲淹</链接><专名>孔道辅</专名>,皆出其门</着重>。及为相,益务进贤材,而<专名>仲淹</专名><专名>韩琦</专名><专名>富弼</专名>皆进用。后降工部尚书,知<专名>颍州</专名><专名>陈州</专名><专名>许州</专名>。稍复至户部尚书,以观文殿大学士知<专名>永兴军</专名>,徙<专名>河南府</专名>。以疾请归京师,踰年卒。谥<专名>元宪</专名><专名></专名>性刚简,文章赡丽,应用不穷,尤工诗,闲雅有情思。(参考《宋史》卷三百十一)</段落>			<段落><专名></专名>词承<专名>南唐</专名>系统,为<专名>北宋</专名>初期一大家。所传《<着重>珠玉词</着重>》,有<专名></专名><专名></专名><专名>汲古阁</专名>刊《宋六十家词》本。<专名></专名><专名>咸丰</专名>二年(1852)<专名>晏端书</专名>刻《珠玉词抄》,则从《历代诗馀》中录出,复以<专名></专名>本多出三十七首为补遗云。</段落>		</介绍>		<集评>			<出处>《碧鸡漫志》卷二</出处>			<人物>王灼</人物>			<段落><专名>晏元献</专名>公长短句,风流缊藉,一时莫及,而温润秀洁,亦无其比。</段落>		</集评>		<集评>			<出处>《宋六十一家词选》例言</出处>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<人物>冯煦</人物>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落><专名>晏同叔</专名><专名>五代</专名>未远,馨烈所扇,得之最先。故左宫右徵,和婉而明丽,为<着重><专名>北宋</专名>倚声家初祖</着重></段落>		</集评>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
	</作家>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
	<作家>		<姓名>宋祁</姓名>		<姓名 说明="表字">子京</姓名>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		<姓名 说明="谥号">景文</姓名>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<生卒 生="998" 卒="1061"/>		<介绍>			<段落><专名>安州</专名><专名>安陆</专名>人,后徙<专名>开封</专名><专名>雍邱</专名>。与兄<专名></专名>同时举进士,人呼曰<专名>二宋</专名>,以大小别之。历官翰林学士,史馆修撰。主修《唐书》。《唐书》成,进工部尚书,逾月,拜翰林学士承旨。卒,谥<专名>景文</专名>。(参考《宋史》卷二百八十四)</段落>			<段落>近人<专名>赵万里</专名>辑《宋景文公长短句》一卷,得词六首,刊入《校辑宋金元人词》中。</段落>		</介绍>		<集评>			<出处>《艺概》卷四</出处>			<人物>刘熙载</人物>			<段落><专名>宋子京</专名>词,是<专名></专名>初体。<链接 xhref="@张先">张子野</链接>始创瘦硬之体,虽互相称美,其实趣尚不同。</段落>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		</集评>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
	</作家>	<作家>		<姓名>张昪</姓名>		<姓名 说明="表字">杲卿</姓名>		<姓名 说明="谥号">康节</姓名>		<说明>			<段落><专名></专名>按:<专名>张昪</专名>,原书作“张昇”(张升),其小传标注为“《宋史》卷三百十八张昇传”。误。《宋史》卷三百十八,无“张昇”,有“<专名>张昪</专名>,字<专名>杲卿</专名>”,电子版因复“张昇”为“张昪”。</段落>		</说明>		<介绍>			<段落><专名>韩城</专名>人。举进士,为<专名>楚邱</专名>主簿。历知<专名>绛州</专名><专名>邓州</专名><专名>庆州</专名><专名>秦州</专名><专名>青州</专名><专名>嘉祐</专名>三年(1058),擢枢密副使,迁参知政事、枢密使。以<专名>彰信军</专名>节度使,同中书门下平章事判<专名>许州</专名>,改镇<专名>河阳</专名>三城。拜太子太师,致仕。<专名>熙宁</专名>十年(1077)卒,年八十六,谥<专名>康节</专名>。(参考《宋史》卷三百十八《张昪传》)</段落>		</介绍>	</作家>	<作家>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		<姓名>欧阳修</姓名>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<姓名 说明="表字">永叔</姓名>		<姓名 说明="谥号">文忠</姓名>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		<姓名 说明="号">醉翁</姓名>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<姓名 说明="号">六一居士</姓名>		<生卒 生="1007" 卒="1072"/>		<介绍>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<段落><专名>庐陵</专名>人。四岁而孤,母<专名></专名>,亲诲之学。家贫,至以荻画地学书。幼敏悟过人。得<专名></专名><专名>韩愈</专名>遗稿于废书簏中,读而心慕焉,苦志探赜,至忘寝食,必欲并辔绝驰而追与之并。举进士,试南宫第一,擢甲科,调<专名>西京</专名>推官。始从<专名>尹洙</专名>游,为古文,议论当世事,迭相师友;与<链接 xhref="#">梅尧臣</链接>游,为诗歌相唱和;遂以文章名冠天下。入朝为馆阁校勘,累迁龙图阁直学士,知制诰,历知<专名>滁州</专名><专名>扬州</专名><专名>颍州</专名>。以翰林学士修《唐书》。《唐书》成,拜礼部侍郎,兼翰林侍读学士。迁刑部尚书,知<专名>亳州</专名>。改兵部尚书,知<专名>青州</专名><专名>蔡州</专名><专名>熙宁</专名>四年(1071)以太子少师致仕,五年卒,谥<专名>文忠</专名><专名></专名>始在<专名>滁州</专名>,号<专名>醉翁</专名>,晚更号<专名>六一居士</专名>。天资刚劲,见义勇为,虽机井在前,触发之不顾。放逐流离,至于再三,志气自若也。<链接 xhref="#">苏轼</链接>叙其文曰:“<引用>论大道似<专名>韩愈</专名>,论事似<专名>陆贽</专名>,记事似<专名>司马迁</专名>,诗赋似<专名>李白</专名></引用>”识者以为知言。(参考《宋史》卷三百九十《欧阳修传》)</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落><专名></专名><专名>吴师道</专名>云:“<专名></专名>公小词,间见诸词集。<专名></专名>氏《书录》云:‘一卷,其间多有与阳春、花间相杂者,亦有鄙亵之语一二厕其中,当是仇人无名子所为。’近有《<着重>醉翁琴趣外篇</着重>》凡六卷,二百馀首,所谓鄙亵之词,往往而是,不止一二也。”(《吴礼部诗话》)</段落>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<段落>今传世有<专名></专名>氏《汲古阁六十家词》本《六一词》,<专名></专名><专名>双照楼</专名><专名></专名>刊本《欧阳文忠公近体乐府》及《醉翁琴趣外篇》。<专名></专名>本即从《近体乐府》出,亦颇有削减云。</段落>		</介绍>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<集评>			<出处>《艺概》卷四</出处>			<人物>刘熙载</人物>			<段落><链接 xhref="@">冯延巳</链接>词,<链接 xhref="@晏殊">晏同叔</链接>得其俊,<专名>欧阳永叔</专名>得其深。</段落>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		</集评>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<集评>			<出处>《宋六十家词》选例言</出处>			<人物>冯煦</人物>			<段落><专名></专名>初大臣之为词者,<链接 xhref="@寇准">寇莱公</链接><链接 xhref="@晏殊">晏元献</链接><链接 xhref="@宋祁">宋景文</链接><链接 xhref="@范仲淹">范蜀公</链接><专名>欧阳文忠</专名>,并有声艺林。然数公或一时兴到之作,未为专诣。独<专名>文忠</专名><专名>元献</专名>,学之既至,为之亦勤,翔双鹄于交衢,驭二龙于天路。且<专名>文忠</专名><专名>庐陵</专名><专名>元献</专名><专名>临川</专名>,词家遂有<专名>西江</专名>一派。其词与<专名>元献</专名>同出<专名>南唐</专名>,而深致则过之。<专名></专名><专名>文忠</专名>,文始复古,天下翕然师尊之,风尚为之一变。即以词言,亦疏隽开<链接 xhref="@苏轼">子瞻</链接>,深婉开<链接 xhref="@秦观">少游</链接>。本传云:“<着重>超然独惊,众莫能及</着重>。”独其文乎哉?独其文乎哉?</段落>		</集评>	</作家>	<作家>		<姓名>梅尧臣</姓名>		<姓名 说明="表字">圣俞</姓名>		<生卒 生="1002" 卒="1060"/>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		<介绍>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落><专名>宣州</专名><专名>宣城</专名>人。工为诗,以<着重>深远古淡为意,间出奇巧</着重>。用<专名>叔询荫</专名>为河南主簿。<专名>钱惟演</专名>留守<专名>西京</专名>,特嗟赏之。<专名>尧臣</专名>尝语人曰:“<引用>凡诗,意新语工,得前人所未道者,斯为善矣,必能状难写之景,如在目前;含不尽之意,见于言外,然后为至也。</引用>”世以为知言。历<专名>德兴</专名>县令,知<专名>建德</专名><专名>襄阳</专名>县。召试,赐进士出身,累迁尚书都官员外郎。预修《唐书》,成,未奏而卒。有《<着重>宛陵集</着重>》四十卷。(参考《宋史》卷四百四十三《文苑传》五)</段落>		</介绍>	</作家>	<作家>		<姓名>韩缜</姓名>		<姓名 说明="表字">玉汝</姓名>		<姓名 说明="谥号">庄敏</姓名>		<生卒 生="1019" 卒="1097"/>		<介绍>			<段落><专名>开封</专名><专名>雍丘</专名>人。登进士第,累官<专名>两浙</专名><专名>淮南</专名>转运使,移<专名>河北</专名>。朝廷方责<专名></专名>人不修职贡,欲择人诘其使。<专名>神宗</专名><专名></专名>至驿问罪,使者引服。改使<专名>陕西</专名>,历知<专名>秦州</专名><专名>瀛州</专名><专名>熙宁</专名>七年(1074),<专名></专名>使<专名>萧禧</专名>来议<专名></专名>北地界,召<专名></专名>馆客,遂报聘,令持图牒致<专名></专名>主,不克见而还。知<专名>开封府</专名><专名></专名>再至,复馆之。诏乘驿诣<专名>河东</专名>,与<专名></专名>分画,以分水岭为界。<专名>哲宗</专名>立,拜尚书右仆射,以太子太保致仕。<专名>绍圣</专名>四年(1097)卒,年七十九,谥<专名>庄敏</专名>。(参考《宋史》卷三百十五《韩缜》传)</段落>		</介绍>	</作家>	<作家>		<姓名>司马光</姓名>		<姓名 说明="表字">君实</姓名>		<姓名 说明="号">迂叟</姓名>		<姓名 说明="谥号">文正</姓名>		<生卒 生="1019" 卒="1086"/>		<介绍>			<段落>补:<专名>陕州</专名><专名>夏县</专名>人也。<专名>仁宗</专名><专名>宝元</专名>初,中进士甲科。年甫冠,性不喜华靡,闻喜宴,独不戴花,同列语之曰:“君赐不可违。”乃簪一枝。枢密副使<专名>庞籍</专名>荐为馆阁校勘,同知礼院。更从<专名>庞籍</专名>辟,通判<专名>并州</专名>。改直秘阁、开封府推官。同知谏院。<专名>苏辙</专名>答制策切直,考官<专名>胡宿</专名>将黜之,<专名></专名>言:“<专名></专名>有爱君忧国之心,不宜黜。”诏置辙末级。<专名></专名>屡进龙图阁直学士、翰林学士,<专名>神宗</专名><专名>王安石</专名>新法,求去,以端明殿学士知<专名>永兴军</专名>。徙知<专名>许州</专名>,趣入觐,不赴;请判<专名>西京</专名>御史台归<专名></专名>,自是绝口不论事。<专名>哲宗</专名>立,拜尚书左仆射兼门下侍郎,免朝觐,许乘肩舆,三日一入省。<专名>元祐</专名>元年薨,年六十八。谥曰<专名>文正</专名>,赐碑曰“忠清粹德”。初,<专名>夏竦</专名>死,赐谥<专名>文正</专名><专名></专名>言:“此谥之至美者,<专名></专名>何人,可以当之?”改<专名>文庄</专名></段落>			<段落><专名></专名>常患历代史繁,人主不能遍鉴,遂为《通志》八卷以献。<专名>英宗</专名>悦之,命置局秘阁,续其书。至是,<专名>神宗</专名>名之曰《<着重>资治通鉴</着重>》,自制序授之,俾日进读。《资治通鉴》未就,帝尤重之,以为贤于<专名>荀悦</专名>《汉纪》,数促使终篇,赐以<专名>颍邸</专名>旧书二千四百卷。及书成,加资政殿学士。凡居<专名>洛阳</专名>十五年,天下以为真宰相,田夫野老皆号为<专名>司马相公</专名>,妇人孺子亦知其为<专名>君实</专名>也。(参考《宋史》卷三百三十六《司马光传》)</段落>		</介绍>	</作家>	<作家>		<姓名>柳永</姓名>		<姓名 说明="表字">耆卿</姓名>		<姓名 说明="别名">三变</姓名>		<姓名 说明="号">柳屯田</姓名>		<介绍>			<段落>初名<专名>三变</专名><专名>崇安</专名>(《历代诗馀》及《词综》皆作<专名>乐安</专名>)人。<专名>景佑</专名>元年(1034)进士。(《词林纪事》卷四)</段落>			<段落><专名></专名>为举子时,多游狭邪,善为歌辞。教坊乐工,每得新腔,必求<专名></专名>为辞,始行于世。(《避暑录话》卷三)</段落>			<段落><专名></专名>词骫骳从俗,天下咏之。遂传禁中。<专名>仁宗</专名>颇好其词,每对宴,必使侍从歌之再三,<专名>三变</专名>闻之,作宫词号“醉蓬莱”,因内宫达后宫,且求其助。<专名>仁宗</专名>闻而觉之,自是不复歌其词矣。(《后山诗话》)</段落>			<段落>尝有《鹤冲天》云:“<引用>忍把浮名,换了浅斟低唱?</引用>”及临轩放榜,特落之,曰:“此人风前月下,好去浅斟低唱,何要浮名?且填词去。”<专名>三变</专名>由此自称“<专名>奉旨填词</专名>”。后改名<专名></专名>,方得磨勘转官。(《能改斋漫录》卷十六)</段落>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<段落><专名>馀杭</专名>令,盐场大使。(馀杭旧志)</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落><专名></专名>亦善为他文辞,而偶先以是得名,始悔为己累。一<专名>西夏</专名>归朝官云:“<引用>凡有井水饮处,即能歌<专名></专名>词。</引用>”言其传之广也。<专名></专名>终屯田员外郎,死,旅殡<专名>润州</专名>僧寺。<专名>王和甫</专名>为守时,求其后,不得,乃为出钱葬之。(《避暑录话》卷三)(案:<专名>曾敏行</专名>《独醒杂志》卷四:“<专名>柳耆卿</专名>风流俊迈,闻于一时。既死,葬于<专名>枣阳县</专名><专名>花山</专名>。远近之人,每遇清明,多载酒肴,饮于<专名>耆卿</专名>墓侧,谓之<专名>吊柳会</专名>。”与<专名></专名>说不同,姑附录于此。)</段落>			<段落><专名>徐度</专名>尝记<专名></专名>事云:“<专名>耆卿</专名>以歌词显名于<专名>仁宗</专名>朝,官为屯田员外郎,故世号<专名>柳屯田</专名><引用>其词虽极工致,然多杂以鄙语,故流俗人尤喜道之。</引用>其后<专名></专名><专名></专名>诸公继出,文格一变,至为歌词,体制高雅。<专名></专名>氏之作,殆不复称于文士之口,然流俗好之自若也。<专名>刘季高</专名>侍郎,<专名>宣和</专名>间,尝饭于<专名>相国寺</专名><专名>智海院</专名>,因谈歌词,力诋<专名></专名>氏,旁若无人者。有老宦者闻之,默然而起,徐取纸笔,跪于<专名>季高</专名>之前,请曰:‘子以<专名></专名>词为不佳者,盍自为一篇示我乎?’<专名></专名>默然无以应。”(《却扫编》卷五)</段落>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<段落><专名></专名>作《<着重>乐章集</着重>》,有<专名></专名><专名>汲古阁</专名>《宋六十家词》本,<专名></专名><专名>石莲庵</专名>刻《山左人词》本,<专名></专名>氏《彊村丛书》本。朱本晚出,最善。</段落>		</介绍>		<集评>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<出处>《直斋书录解题》卷二十一</出处>			<人物>陈振孙</人物>			<段落><专名></专名>词格固不高,而音律谐婉,语意妥帖,承平气象,形容曲尽,尤<着重>工于羁旅行役</着重></段落>		</集评>		<集评>			<出处>《词源》卷下</出处>			<人物>张炎</人物>			<段落><专名>					<注释><段落>与之</段落>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
					</注释>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
				</专名><专名></专名>词亦自批风抹月中来。风月二字,在我发挥,二公则为风月所使耳。</段落>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		</集评>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<集评>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<出处>《金粟词话》</出处>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<人物>彭孙遹</人物>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<段落><链接 xhref="@柳永">柳七</链接>亦自有<专名></专名>人妙境。今人但从浅俚处求之,遂使金荃、兰畹之音,流入挂枝、黄莺之调,此学<专名></专名>之过也。</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		</集评>		<集评>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<出处>《乐府馀论》</出处>			<人物>宋翔凤</人物>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落><专名></专名><着重>曲折委婉</着重>,而中具浑沦之气,虽多俚语,而高处足冠群流,倚声家当尸而祝之。如<链接 xhref="#朱彝尊">竹垞</链接>(《词综》)所录,皆精金粹玉。以<专名>屯田</专名>一生精力在是,不似<链接 xhref="@苏轼">东坡</链接>辈以馀事为之也。</段落>		</集评>		<集评>			<出处>《宋四家词选》</出处>			<人物>周济</人物>			<段落><专名></专名>词总以<着重>平叙见长</着重>,或发端,或结尾,或换头,以一二语钩勒提掇,有千钧之力。</段落>		</集评>		<集评>			<出处>《介存斋论词杂著》</出处>			<段落><专名>耆卿</专名>为世訾謷久矣!然其铺叙委婉,言近意远,森秀幽淡之趣在骨。<专名>耆卿</专名>乐府多,故恶滥可笑者多。使能珍重下笔,则<专名>北宋</专名>高手也。</段落>		</集评>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		<集评>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<出处>《艺概》卷四</出处>			<人物>刘熙载</人物>			<段落><专名>柳耆卿</专名>词,昔人比之<专名></专名>诗,为其实说无表德也。余谓此论其体则然;若论其旨,<专名>少陵</专名>恐不许之。<专名>耆卿</专名>词,细密而妥溜,明白而家常,善于叙事,有过前人。惟绮罗香泽之态,所在多有,故觉风期未上耳。</段落>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		</集评>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<集评>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<出处>《宋六十一家词选》例言</出处>			<人物>冯煦</人物>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落><专名>耆卿</专名>词,曲处能直,密处能疏,奡处能平,状难状之境,达难达之情,而出之以自然,自是<专名>北宋</专名>巨手。然好为俳体,词多媟黩,有不仅如提要所云“以俗为病”者。《避暑录话》谓:“<引用>凡有井水饮处,即能歌<专名></专名>词。</引用><专名>三变</专名>之为世诟病,亦未尝不由于此。盖与其千夫竞声,毋宁白雪之寡和也。</段落>		</集评>		<集评>			<出处>《与人论词遗札》</出处>			<人物>郑文焯</人物>			<段落><专名>屯田</专名><专名>北宋</专名>专家,其高浑处不减<专名>清真</专名>。长调尤能以沉雄之魄,清劲之气,写奇丽之情,作挥绰之声。私辑<专名></专名>词之深美者,精选三十馀解,更冥探其一词之命意所注,确有层折,如画龙点睛,神观飞越,只在一二笔,便尔破壁飞去也。<着重>盖能见<专名>耆卿</专名>之骨,始可通<链接 xhref="@周邦彦">清真</链接>之神</着重>。不独声律之空积忽微,以岁世绵邈而求之至难,即文字之托于音,切于情,发而中节,亦非深于文章,贯串百家,不能识其流别。</段落>		</集评>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		<集评>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<出处>《手评乐章集》</出处>			<人物>夏敬观</人物>			<段落><专名>耆卿</专名>词,当分雅、俚二类。雅词用六朝小品文赋作法,层层铺叙,情景兼融,一笔到底,始终不懈。俚词袭<专名>五代</专名>淫诐之风气,<着重><专名></专名><专名></专名>曲子之先声</着重>,比于里巷歌谣,亦复自成一格。</段落>			<段落><专名>耆卿</专名>写景无不工,造句不事雕琢。<专名>清真</专名>效之。故学<专名>清真</专名>词者,不可不读<专名></专名>词。<专名>耆卿</专名>多平铺直叙。<专名>清真</专名>特变其法,一篇之中,回环往复,一唱三叹。故<着重>慢词始盛于<专名>耆卿</专名>,大成于<专名>清真</专名>				</着重></段落>		</集评>	</作家>	<作家>		<姓名>王安石</姓名>		<姓名 说明="表字">介甫</姓名>		<姓名 说明="谥号"></姓名>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		<姓名 说明="号">半山老人</姓名>		<生卒 生="1021" 卒="1086"/>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<介绍>			<段落><专名>抚州</专名><专名>临川</专名>人。少好读书,一过目,终身不忘。其属文动笔如飞,初若不经意,既成,见者皆服其妙。友生<专名>曾鞏</专名>携以示<链接 xhref="#">欧阳修</链接><专名></专名>为之延誉,擢进士上第。<专名>安石</专名>议论高奇,能以辨博济其说,果于自用,慨然有矫世变俗之志,于是上万言书。俄直集贤院,知制诰。<专名>神宗</专名>立,命知<专名>江宁</专名>府。数月,召为翰林学士。兼侍讲。<专名>熙宁</专名>二年(1069)拜参知政事,始行新法。三年,拜同中书门下平章事。七年,罢。八年,复相,履谢病,出判<专名>江宁</专名>府。<专名>元丰</专名>二年(1079),复拜左仆射,封<专名>舒国</专名>公,改封<专名></专名><专名>哲宗</专名>立,加司空。<专名>元祐</专名>元年(1086),卒,年六十八,谥曰<专名></专名>。(参考《宋史》卷三百二十七王安石传)</段落>			<段落><专名>安石</专名>晚居<专名>金陵</专名>,自号<专名>半山老人</专名>,工诗、文,并为<专名>北宋</专名>大家,有《<着重>临川集</着重>》行世。其论填词云:“<引用>古之歌者,皆先有词,后有声。故曰:‘诗言志,歌永言,声依永,律和声。’如今先撰腔子,后填词,却是永依声也。</引用>”(《侯鲭录》卷七)</段落>			<段落><专名>安石</专名>不常作词。<专名></专名><专名>绍兴</专名>重刊《临川集》附有歌曲十八首,近人<链接 xhref="#">朱孝臧</链接>录出为《临川先生歌曲》一卷,又杂采诸家选本、笔记,得六首,为补遗,刻入《彊村丛书》中。</段落>		</介绍>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
	</作家>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
	<作家>		<姓名>王安国</姓名>		<姓名 说明="表字">平甫</姓名>		<生卒 生="1028" 卒="1074"/>		<介绍>			<段落><链接 xhref="#王安石">安石</链接>之弟。<专名>熙宁</专名>初,以<专名>韩绛</专名>荐,召试,赐进士及第,历官至秘阁校理。屡以新法力谏<专名>安石</专名>,又质责<专名>曾布</专名>误其兄。及<专名>安石</专名>罢相,<专名>吕惠卿</专名>遂因<专名>郑侠</专名>事陷<专名>安国</专名>,坐夺官,放归田里。卒年四十七。(参考《宋史》卷三百二十七《王安国传》)</段落>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<段落><专名>魏泰</专名>尝称:“<专名>安国</专名>性亮直,嫉恶太甚。<专名>王荆公</专名>初为参知政事,闲日因阅读<链接 xhref="#晏殊">晏元献</链接>公小词而笑曰:‘为宰相而作小词可乎?’<专名>平甫</专名>曰:‘彼亦偶然自喜而为尔,顾其事业岂止如是耶?’时<专名>吕惠卿</专名>为馆职,亦在坐,遽曰:‘为政必先放<专名></专名>声,况自为之乎?’<专名>平甫</专名>正色曰:‘放<专名></专名>声不若远佞人也。’<专名></专名>大以为议己,自是尤与<专名>平甫</专名>相失。”(东轩笔录卷五)</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落>《唐宋诸贤绝妙词选》录<专名>安国</专名>词三首。</段落>		</介绍>	</作家>	<作家>		<姓名>晏几道</姓名>		<姓名 说明="表字">叔原</姓名>		<介绍>			<段落><链接 xhref="#晏殊"></链接>第七子。(《历代诗人考略》卷十二)</段落>			<段落><专名>颍昌府</专名><专名>许田镇</专名>,手写自作长短句,上府帅<注释><专名>韩少师</专名>					<段落></段落>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
				</注释><专名>少师</专名>报书“得新词盈卷,盖才有馀而德不足者。愿郎君捐有馀之才,补不足之德,不胜门下老吏之望”云。(《邵氏闻见后录》卷十九)</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落>年未至,乞身,退居京城赐第,不践诸贵之门。<专名>蔡京</专名>重九、冬至日,遣客求长短句,欣然两为作《鹧鸪天》:<引文>九日悲秋不到心,凤城歌管有新音。风彫碧柳愁眉淡,露染黄花笑靥深。  初过雁,已闻砧,绮罗丛里胜登临。须教月户纤纤玉,细捧霞觞艳艳金。</引文>				<引文>晓日迎长岁岁同,太平箫鼓间歌钟。云高未有前村雪,梅小初开昨夜风。  罗幕翠,锦筵红,钗头罗胜写宜冬。从今屈指春期近,莫使金尊对月空。</引文>竟无一语及<专名></专名>者。(《碧鸡漫志》卷二)</段落>			<段落><链接 xhref="#">黄庭坚</链接>序其《小山词》云:<专名>晏叔原</专名><链接 xhref="#晏殊">临淄公</链接>之暮子也。磊隗权奇,疏于顾忌,文章翰墨,自立规摹,常欲轩轾人,而不受世之轻重。诸公虽称爱之,而又以小谨望之,遂陆沉于下位。平生潜心六艺,玩思百家,持论甚高,未尝以沽世。余尝怪而问焉。曰:“我槃跚勃窣,犹获罪于诸公,愤而吐之,是唾人面也。”乃独嬉弄于乐府之馀,而寓以诗人之句法,清壮顿挫,能动摇人心。士大夫传之,以为有<专名>临淄</专名>之风耳,罕能味其言也。余尝论:<专名>叔原</专名>,固人英也,其痴亦自绝人。爱<专名>叔原</专名>者,皆愠而问其目。曰:“<着重>仕宦连蹇,而不能一傍贵人之门</着重>,是一痴也。论文自有体,<着重>不肯一作新进士语</着重>,此又一痴也。费资千百万,家人寒饥,而面有孺子之色,此又一痴也。人百负之而不恨,<着重>己信人,终不疑其欺己</着重>,此又一痴也。”乃共以为然。虽若此,至其乐府,可谓<着重>狎邪之大雅,豪士之鼓吹</着重>,其合者<专名>高唐</专名><专名>洛神</专名>之流,其下者岂减桃叶、团扇哉?(《彊村丛书》本《小山词》)	</段落>			<段落><专名>几道</专名>自序其《<着重>小山词</着重>》云:补亡一编,补乐府之亡也。<专名>叔原</专名>往者浮沉酒中,病世之歌词,不足以析酲解愠,试续南部诸贤绪馀,作五、七字语,期以自娱。不独叙其所怀,兼写一时杯酒间闻见所同游者意中事。尝思感物之情,古今不易,窃以谓篇中之意。昔人所不遗,第于今无传尔。故今所制,通以补亡名之。始时<专名></专名>十二<专名>廉叔</专名><专名></专名><专名>君龙</专名>家,有<专名></专名><专名>鸿</专名><专名></专名><专名></专名>,品清讴娱客。每得一解,即以草授诸儿。吾三人持酒听之,为一笑乐而已。而<专名>君龙</专名>疾废卧家,<专名>廉叔</专名>下世。昔之狂篇醉句,遂与两家歌儿酒使,俱流传于人间。自尔邮传滋多,积有窜易。七月己巳,为<专名>高平</专名>公缀缉成编。追惟往昔过从饮酒之人,或垅木已长,或病不偶。考其篇中所记悲欢合离之事,如幻如电、如昨梦前尘,但能掩卷怃然,感光阴之易迁,叹境缘之无实也!(《彊村丛书》本《小山词》)</段落>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<段落><专名>庭坚</专名><专名>几道</专名>自序所言,于<专名>小山</专名>词之风格、蕲响,可窥见一斑矣。<专名>小山</专名>词传世者,有<专名></专名><专名>汲古阁</专名>《宋六十家词》本,<专名>晏端书</专名>刻《二晏词抄本》,<专名></专名>氏《彊村丛书》本。</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		</介绍>		<集评>			<出处>《碧鸡漫志》卷二</出处>			<人物>王灼</人物>			<段落><链接 xhref="#晏几道">叔原</链接><专名>金陵</专名><专名></专名><专名></专名>子弟,秀气胜韵,得之天然,将不可学。</段落>		</集评>		<集评>			<出处>默记卷下</出处>			<人物>王铚</人物>			<段落><链接 xhref="@贺铸">贺方回</链接>遍读<专名></专名>人遗集,取其意以为诗词。然所得在善取<专名></专名>人遗意也。不如<链接 xhref="@晏殊">晏叔原</链接>,尽见升平气象,所得者人情物态。<着重><专名>叔原</专名>妙在得于妇人,<专名>方回</专名>妙在得词人遗意</着重></段落>		</集评>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		<集评>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<出处>《直斋书录解题》卷二十一</出处>			<人物>陈振孙</人物>			<段落><专名>叔原</专名>词在诸名胜中,独可追逼花间,高处或过之。</段落>		</集评>		<集评>			<出处><专名>汲古阁</专名>本《小山词跋》</出处>			<人物>毛晋</人物>			<段落>诸名胜词集,删选相半,独《小山集》直逼花间,字字娉娉袅袅,如揽<专名></专名><专名></专名>之袂,恨不能起<专名></专名><专名>鸿</专名><专名></专名><专名></专名>,按红牙板唱和一过。<着重><专名></专名>氏父子,具足追配<专名></专名>氏父子</着重>云。</段落>		</集评>		<集评>			<出处>《介存斋论词杂著》</出处>			<人物>周济</人物>			<段落><专名></专名>氏父子,仍步<链接 xhref="@温庭筠"></链接><链接 xhref="@韦庄"></链接><专名>小晏</专名>精力尤胜。</段落>		</集评>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		<集评>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<出处>《宋六十一家词选》例言</出处>			<人物>冯煦</人物>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<段落><着重><链接 xhref="@秦观">淮海</链接><专名>小山</专名>,古之伤心人也</着重>。其淡语皆有味,浅语皆有致。求之<专名>两宋</专名>词人,实罕其匹。<专名>子晋</专名>欲以<专名></专名>氏父子追配<专名></专名>氏父子,诚为知言。</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		</集评>		<集评>			<出处>《蕙风词话》未刊稿</出处>			<人物>况周颐</人物>			<段落>《小山词》从《<链接 xhref="@晏殊">珠玉词</链接>》出,而成就不同,体貌各具。《珠玉》比花中牡丹,《小山》其文杏乎?</段落>		</集评>		<集评>			<出处>夏评小山词跋尾</出处>			<人物>夏敬观</人物>			<段落><专名></专名>氏父子,嗣响<专名>南唐</专名>二主,才力相敌,盖不特词胜,尤有过人之情。<专名>叔原</专名>以贵人暮子,落拓一生,华屋山邱,身亲经历,哀丝豪竹,寓其微痛纤悲,宜其造诣又过于父。<链接 xhref="#黄庭坚">山谷</链接>谓为“<着重>狎邪之大雅,豪士之鼓吹</着重>”,未足以尽之也。</段落>		</集评>	</作家>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
	<作家>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<姓名>苏轼</姓名>		<姓名 说明="表字">子瞻</姓名>		<姓名 说明="号">东坡居士</姓名>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		<生卒 生="1036" 卒="1101"/>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<介绍>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<段落><专名>眉州</专名><专名>眉山</专名>人。父<专名></专名>,游学四方。母<专名></专名>氏,亲授以书。闻古今成败,辄能语其要。比冠,博通经书,属文日数千言。好<专名>贾谊</专名><专名>陆贽</专名>书。既而读<专名>庄子</专名>,叹曰:“吾昔有见,口未能言,今见是书,得吾心矣。”</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落><专名>嘉祐</专名>元年(1056)试礼部,主司<链接 xhref="#">欧阳修</链接><链接 xhref="#梅尧臣">梅圣俞</链接>曰:“<引用>吾当避此人出一头地。</引用>”闻者始哗不厌,久乃信服。历通判<专名>杭州</专名>,知<专名>密州</专名><专名>徐州</专名><专名>湖州</专名>。御史<专名>李定</专名><链接 xhref="#">舒亶</链接><专名>何正臣</专名>摭其表语,并媒蘖所为诗,以为讪谤,逮赴台狱,欲置之死,锻炼久之不决。<专名>神宗</专名>独怜之,以<专名>黄州</专名>团练副使安置。<专名></专名>与田父、野老相从溪山间,筑室于东坡,自号<专名>东坡居士</专名>。旋移<专名>汝州</专名></段落>			<段落><专名>哲宗</专名>立,复朝奉郎,知<专名>登州</专名>。累迁翰林学士,知<专名>杭州</专名>。召为吏部尚书,改翰林承旨,出知<专名>颍州</专名><专名>绍圣</专名>初,御史论<专名></专名>掌内外制日所作词命,以为讥斥先朝,贬<专名>宁远军</专名>节度副使,<专名>惠州</专名>安置。居三年,泊然无所芥蒂。又贬<专名>琼州</专名>别驾,居<专名>昌化</专名>。初僦官屋以居,有司犹谓不可,<专名></专名>遂买地筑室,儋人运甓畚土以助之。独与幼子过处,读书以为乐。<专名>徽宗</专名>立,移<专名>廉州</专名>。更三大赦,还,提举<专名>玉局观</专名><专名>建中靖国</专名>元年(1101),卒于<专名>常州</专名>,年六十六。</段落>			<段落><专名></专名>尝自谓:“<引用>作文如行云流水,初无定质,但常行于所当行,止于所不可不止,虽嬉笑怒骂之辞,皆可书而诵之。</引用><着重>其体浑涵光芒,雄视百代,有文章以来,盖亦鲜矣。</着重>一时文人如<链接 xhref="#">黄庭坚</链接><链接 xhref="#">晁补之</链接><链接 xhref="#">秦观</链接><链接 xhref="#">张耒</链接><链接 xhref="#">陈师道</链接>,举世未之识,<专名></专名>待之如朋俦,未尝以师资自予也。(节录《宋史》卷三百三十八《苏轼传》)</段落>			<段落><专名></专名>工诗,与<专名>黄庭坚</专名>合称“<专名>苏黄</专名>”。词更别开风气,为后世所宗仰。</段落>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<段落><专名></专名><专名>汲古阁</专名>《宋六十家词》内有《东坡词》,<专名></专名><专名>四印斋</专名>所刻词有影<专名>元延祐</专名>《东坡乐府》,<专名></专名>氏《彊村丛书》复据以编年,为《东坡乐府》三卷。编者得<专名>傅干</专名><专名></专名>词残本,更依朱本编年,别作笺注,为《东坡乐府笺》,颇便检阅。</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		</介绍>		<集评>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<出处>《渔隐丛话》前集卷四十二引《王直方诗话》</出处>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<人物>王直方</人物>			<段落><链接 xhref="@苏轼">东坡</链接>尝以所作小词示<链接 xhref="#晁补之">无咎</链接><链接 xhref="#张耒">文潜</链接>,曰:“何如<链接 xhref="@秦观">少游</链接>?”二人皆对曰:“<引用><专名>少游</专名>诗似小词,先生小词似诗。</引用></段落>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		</集评>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<集评>			<出处>《碧鸡漫志》卷二</出处>			<人物>王灼</人物>			<段落><专名>东坡</专名>先生以文章馀事作诗,溢而作词曲,高处出神入天,平处尚临镜笑春,不顾侪辈。或曰:“长短句中诗也。”为此论者,乃是遭<链接 xhref="@">柳永</链接>野狐涎之毒。诗与乐府同出,岂当分异?若从<专名></专名>氏家法,正自不分异耳。</段落>			<段落><专名>东坡</专名>先生非心醉于音律者,偶尔作歌,指出向上一路,新天下耳目,弄笔者始知自振。今少年妄谓<专名>东坡</专名>移诗律作长短句,十有八九不学<专名>柳耆卿</专名>则学<链接 xhref="@曹组">曹元宠</链接>,虽可笑,亦毋用笑也。</段落>		</集评>		<集评>			<出处>《历代诗馀》卷一百十五引</出处>			<人物>陆游</人物>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<段落>世言<专名>东坡</专名>不能歌,故所作乐府,多不协律。<专名>晁以道</专名>谓:“<专名>绍圣</专名>初,与<专名>东坡</专名>别于<专名></专名>上,<专名>东坡</专名>酒酣,自歌阳关曲。”则<着重>公非不能歌,但豪放,不喜剪裁以就声律耳</着重>。试取<专名>东坡</专名>诸词歌之,曲终,觉天风海雨逼人。</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		</集评>		<集评>			<出处><专名>汲古阁</专名><专名>向子諲</专名>《酒边词序》</出处>			<人物>胡寅</人物>			<段落>词曲者,古乐府之末造也。文章豪放之士,鲜不寄意于此者,随亦自扫其迹,曰谑浪游戏而已也。<专名></专名>人为之最工者。<专名>柳耆卿</专名>后出,掩众制而尽其妙。好之者以为不可复加。及<专名>眉山</专名><专名></专名>氏,一洗绮罗香泽之态,摆脱绸缪宛转之度,使人登高望远,举首高歌,而逸怀浩气,超然乎尘垢之外,于是<专名>花间</专名>为皂隶,而<专名></专名>氏为舆台矣。</段落>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		</集评>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<集评>			<出处>《滹南诗话》</出处>			<人物>王若虚</人物>			<段落><链接 xhref="#晁补之">晁无咎</链接>云:“<专名>眉山</专名>公之词短于情,盖不更此境耳。”<专名>陈后山</专名>曰:“<专名>宋玉</专名>不识<专名>巫山</专名>神女而能赋之,岂待更而后知?”是直以公为不及于情也。呜呼!风韵如<专名>东坡</专名>,而谓不及于情,可乎?彼高人逸士,正当如是。其溢为小词,而闲及于脂粉之间,所谓滑稽玩戏,聊复尔尔者也。若乃纤艳淫媟,入人骨髓,如<专名>田中行</专名><专名>柳耆卿</专名>辈,岂公之雅趣也哉?</段落>			<段落>公雄文大手,乐府乃其游戏,顾岂于流俗争胜哉?盖其天资不凡,辞气迈往,故落笔皆绝尘耳。</段落>		</集评>		<集评>			<出处>《遗山文集》卷三十六《新轩乐府引》</出处>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<人物>元好问</人物>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落><专名></专名>歌词多宫体,又皆极力为之。自<专名>东坡</专名>一出,性情之外,不知有文字,真有“一洗万古凡马空”气象。虽时作宫体,亦岂可以宫体概之?人有言,乐府本不难作,从<专名>东坡</专名>放笔后便难作。此殆以工拙论,非知<专名></专名>者。所以然者,诗三百所载小夫贱妇幽忧无聊赖之语,时猝为外物感触,满心而发,肆口而成者尔。其初果欲被管弦。谐金石,经圣人手,以与六经并传乎?小夫贱妇且然,而谓<专名>东坡</专名>翰墨游戏,乃求与前人角胜负,误矣。自今观之,<专名>东坡</专名>圣处,非有意于文字之为工,不得不然之为工也。<专名></专名>以来,<链接 xhref="@黄庭坚">山谷</链接><专名>晁无咎</专名><链接 xhref="@陈与义">陈去非</链接><链接 xhref="@辛弃疾">辛幼安</链接>诸公,俱以歌词取称,吟咏性情,留连光景,清壮顿挫,能起人妙思。亦有语意拙直,不自缘饰,因病成妍者,皆自<专名></专名>发之。</段落>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		</集评>		<集评>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<出处>《花草蒙拾》</出处>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<人物>王士禛</人物>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落><专名>山谷</专名>云:“<专名>东坡</专名>书挟海上风涛之气。”读<专名></专名>词,当作如是观,琐琐与<链接 xhref="@柳永">柳七</链接>较锱铢,无乃为<专名>髯公</专名>所笑?</段落>		</集评>		<集评>			<出处>《介存斋论词杂著》</出处>			<人物>周济</人物>			<段落>人赏<专名>东坡</专名>粗豪,吾赏<专名>东坡</专名>韶秀。韶秀是<专名>东坡</专名>佳处,粗豪则病也。<专名>东坡</专名>每事俱不十分用力,古文、书、画皆尔,词亦尔。</段落>		</集评>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		<集评>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<出处>《艺概》卷四</出处>			<人物>刘熙载</人物>			<段落><专名>东坡</专名>词颇似<专名>老杜</专名>诗,以其无意不可入,无事不可言也。若其豪放之致,则时与<链接 xhref="@李白">太白</链接>为近。<专名>太白</专名><链接 xhref="$lb-yiqine">忆秦娥</链接>》,声情悲壮。<专名>晚唐</专名><专名>五代</专名>,惟趋婉丽。至<专名>东坡</专名>始能复古。后世论词者,或转以<专名>东坡</专名>为变调,不知<专名>晚唐</专名><专名>五代</专名>乃变调也。</段落>			<段落><专名>东坡</专名>《定风波》云:“<引用>尚馀孤瘦雪霜姿。</引用>”《荷花媚》云:“<引用>天然地,别是风流标格。</引用>”“雪霜姿”,“风流标格”,学<专名></专名>词者,便可从此领取。<专名>东坡</专名>词具神仙出世之姿,方外<专名>白玉蟾</专名>诸家,惜未诣此。</段落>		</集评>		<集评>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<出处>《半塘遗稿》</出处>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<人物>王鹏运</人物>			<段落><专名>北宋</专名>人词,如<链接 xhref="@潘阆">潘逍遥</链接>之超逸,<链接 xhref="@宋祁">宋子京</链接>之华贵,<链接 xhref="@欧阳修">欧阳文忠</链接>之骚雅,<链接 xhref="@柳永">柳屯田</链接>之广博,<链接 xhref="@晏几道">晏小山</链接>之疏俊,<链接 xhref="@秦观">秦太虚</链接>之婉约,<链接 xhref="@张先">张子野</链接>之流丽,<专名>黄文节</专名>之隽上,<链接 xhref="@贺铸">贺方回</链接>之醇肆,皆可模拟得其仿佛。唯<专名>苏文忠</专名>之清雄,夐乎轶尘绝世,令人无从步趋。盖霄壤相悬,宁止才华而已?其性情,其学问,其襟抱,举非恒流所能梦见。词家<专名></专名><链接 xhref="@辛弃疾"></链接>并称,其实<专名></专名>犹人境也,<专名></专名>其殆仙乎!</段落>		</集评>		<集评>			<出处>《菌阁琐谈》</出处>			<段落><专名>沈曾植</专名>曰:“<引用><专名>东坡</专名>以诗为词,如<专名>雷大使</专名>之舞,虽极天下之工,要非本色。</引用>”此后山谈丛语也。然考<专名>蔡绦</专名>铁围山丛谈,称:“上皇在位,时属升平。手艺之人有称者,棋则有<专名>刘仲甫</专名><专名>晋士明</专名>,琴则有<专名>僧梵如</专名><专名>僧全雅</专名>,教坊琵琶则有<专名>刘继安</专名>,舞有<专名>雷中庆</专名>,世皆呼之为<专名>雷大使</专名>,笛则<专名>孟水清</专名>。此数人者,视前代之技皆过之。”然则<专名>雷大使</专名>乃教坊绝技,谓非本色,将外方乐乃为本色乎?</段落>		</集评>		<集评>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<出处><专名>吷庵</专名>《手批东坡词》</出处>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<人物>夏敬观</人物>			<段落><专名>东坡</专名>词如春花散空,不着迹象,使柳枝歌之,正如天风海涛之曲,中多幽咽怨断之音,此其上乘也。若夫激昂排宕、不可一世之概,<专名>陈无己</专名>所谓:“如教坊<专名>雷大使</专名>之舞,虽极天下之工,要非本色。”乃其第二乘也。后之学<专名></专名>者,惟能知第二乘,未有能达上乘者,即<专名>稼轩</专名>亦然。<专名>东坡</专名><链接 xhref="$ss-yyy-mingyuerushuang">永遇乐</链接>》词云:“<引用>紞如三鼓,铿然一叶,黯黯梦云惊断。夜茫茫,重寻无处,觉来小园行遍。</引用>”此数语,可作<专名>东坡</专名>自道圣处。</段落>		</集评>	</作家>	<作家>		<姓名>黄庭坚</姓名>		<姓名 说明="表字">鲁直</姓名>		<姓名 说明="号">山谷道人</姓名>		<生卒 生="1045" 卒="1105"/>		<介绍>			<段落><专名>洪州</专名><专名>分宁</专名>人。举进士,调<专名>叶县</专名>尉。<专名>熙宁</专名>初,教授北京国子监。<链接 xhref="#">苏轼</链接>尝见其诗文,以为“<引用>超轶绝尘,独立万物之表,世久无此作</引用>”,由是声明始震。知<专名>太和县</专名><专名>哲宗</专名>立,召为校书郎,累擢起居舍人、国史编修官。<专名>绍圣</专名>初,出知<专名>宣州</专名>,改<专名>鄂州</专名>。旋贬<专名>涪州</专名>别驾,移<专名>戎州</专名><专名>庭坚</专名>泊然不以迁谪介意,<专名></专名>士慕从之游,讲学不倦。<专名>徽宗</专名>即位,起监<专名>鄂州</专名>税,知<专名>舒州</专名>,以吏部员外郎召,皆辞不行。丐郡,得知<专名>太平州</专名>。至之九日,罢,主管<专名>玉龙观</专名>。复除名,编管<专名>宜州</专名>。三年,徙<专名>永州</专名>,未闻命而卒,年六十一。</段落>			<段落><专名>庭坚</专名><链接 xhref="#">张耒</链接><链接 xhref="#">晁补之</链接><链接 xhref="#">秦观</链接>俱游<专名>苏轼</专名>门,天下称为<专名><着重>四学士</着重>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
				</专名>,而<专名>庭坚</专名>于文章尤长于诗,<专名></专名><专名>江西</专名>君子以<专名>庭坚</专名><专名></专名>,故称“<专名>苏黄</专名>”。<专名></专名>为侍从时,举<专名>庭坚</专名>自代,其词有“瓌伟之文,妙绝当世;孝友之行,追配古人”之语,其重之也如此!初游<专名>灊皖</专名><专名>山谷寺</专名><专名>石牛洞</专名>,乐其林泉之胜,因自号<专名>山谷道人</专名>云。(节录《宋史》卷四百四十四《文苑传》)</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落><专名>庭坚</专名>词行世者,有<专名></专名><专名>汲古阁</专名>《宋六十家词》本《山谷词》,<专名></专名>氏《彊村丛书》本《山谷琴趣外篇》。<专名>商务印书馆</专名>四部丛刊影<专名></专名>本《山谷琴趣外篇》,为<专名>彊村</专名>本所从出。</段落>		</介绍>		<集评>			<出处>《渔隐丛话》后集卷三十三</出处>			<人物>陈师道</人物>			<段落>今代词手,惟<链接 xhref="@秦观">秦七</链接><链接 xhref="@黄庭坚">黄九</链接>耳,<专名></专名>诸人不逮也。</段落>		</集评>		<集评>			<出处>《艺概》卷四</出处>			<人物>刘熙载</人物>			<段落><专名>黄山谷</专名>词,用意深至,自非小才所能办。惟故以生字、俚语侮弄世俗,若为<专名></专名><专名></专名>曲家滥觞。</段落>		</集评>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		<集评>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<出处>《宋六十一家词选》例言</出处>			<人物>冯煦</人物>			<段落><链接 xhref="#陈师道">后山</链接><专名>秦七</专名><专名>黄九</专名>并称,其实<专名></专名><专名></专名>匹也。若以比<链接 xhref="@柳永"></链接>,差为得之。盖其得也,则<专名></专名>词明媚,<专名></专名>词疏宕,而亵诨之作,所失亦均。</段落>		</集评>		<集评>			<出处>手批山谷词</出处>			<人物>夏敬观</人物>			<段落><专名>后山</专名>称:“今代词手,惟<专名>秦七</专名><专名>黄九</专名>。”<专名>少游</专名>清丽、<专名>山谷</专名>重拙,自是一时敌手。至用谚语作俳体,时移世易,语言变迁,后之阅者渐不能明,此亦自然之势。试检<专名>扬子云</专名>绝代语,有能一一释其义者乎?以市井语入词,始于<链接 xhref="@柳永">柳耆卿</链接><专名>少游</专名><专名>山谷</专名>各有数篇,<专名>山谷</专名>特甚之又甚,至不可句读,若此类者,学者可不必步趣耳。曩疑<专名>山谷</专名>词太生硬,今细读,悟其不然。“<引用>超轶绝尘,独立万物之表;驭风骑气,以与造物者游</引用>”,<链接 xhref="#苏轼">东坡</链接><专名>山谷</专名>之语也。吾于其词亦云。</段落>		</集评>	</作家>	<作家>		<姓名>秦观</姓名>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		<姓名 说明="表字">少游</姓名>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<姓名 说明="表字">太虚</姓名>		<姓名 说明="号">淮海居士</姓名>		<生卒 生="1049" 卒="1100"/>		<介绍>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<段落><专名>扬州</专名><专名>高邮</专名>人。少豪隽,慷慨溢于文词。举进士,不中。强志盛气,好大而见奇,读兵家书,与己意合。见<链接 xhref="#">苏轼</链接><专名></专名>,为赋黄楼,轼以为有<专名></专名><专名></专名>才。又介其诗于<链接 xhref="#">王安石</链接><专名>安石</专名>亦谓清新似<专名></专名><专名></专名><专名></专名>勉以应举为亲养,始登第,调<专名>定海</专名>主簿、<专名>蔡州</专名>教授。<专名>元祐</专名>初,<专名></专名>荐于朝,除太傅博士,兼国史院编修官。<专名>绍圣</专名>初,坐党籍,出通判<专名>杭州</专名>,贬监<专名>处州</专名>酒税。削秩,徙<专名>郴州</专名>,继编管<专名>横州</专名>,又徙<专名>雷州</专名><专名>徽宗</专名>立,复<专名>宣德</专名>郎,放还,至<专名>藤州</专名>,出游<专名>华光寺</专名>,为客道梦中长短句,索水欲饮,水至,笑视之而卒。先自作挽词,其语哀甚,读者悲伤之。年五十三。<专名></专名>长于议论,文丽而思深。及死,<专名></专名>闻之,叹曰:“<专名>少游</专名>不幸死道路,哀哉!世岂复有斯人乎?”(节录《宋史》卷四百四十四《文苑传》)</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落><专名></专名>词有<专名></专名><专名>汲古阁</专名>《宋六十家词》本《淮海词》,<专名></专名>氏《彊村丛书》本《淮海居士长短句》,近人<专名>叶恭绰</专名>复取<专名></专名>刊本二种,影印行世,最称善本。</段落>		</介绍>		<集评>			<出处>《碧鸡漫志》卷二</出处>			<人物>王灼</人物>			<段落><链接 xhref="@张先">张子野</链接><链接 xhref="@秦观">秦少游</链接>,俊逸精妙。<专名>少游</专名>屡困<专名>京洛</专名>,故疏荡之风不除。</段落>		</集评>		<集评>			<出处>《词源》卷下</出处>			<人物>张炎</人物>			<段落><专名>秦少游</专名>词,体制淡雅,气骨不衰,清丽中不断意脉,咀嚼无滓,久而知味。</段落>		</集评>		<集评>			<出处>《介存斋论词杂著》引</出处>			<人物>董士锡</人物>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<段落><专名>少游</专名>正以平易近人,故用力者终不能到。</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		</集评>		<集评>			<出处>《宋四家词选》序论</出处>			<人物>周济</人物>			<段落><专名>少游</专名>最和婉醇正,稍逊<链接 xhref="@周邦彦">清真</链接>者辣耳。</段落>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<段落><专名>少游</专名>意在含蓄,如花初胎,故少重笔。</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		</集评>		<集评>			<出处>《艺概》卷四</出处>			<人物>刘熙载</人物>			<段落><专名>少游</专名>词有<链接 xhref="@晏几道">小晏</链接>之妍,其幽趣则过之。<专名>秦少游</专名>词,得花间、尊前遗韵,却能自出清新。<链接 xhref="@苏轼">东坡</链接>词雄姿逸气,高轶古人,且称<专名>少游</专名>为词手。<链接 xhref="@黄庭坚">山谷</链接>倾倒于<专名>少游</专名><链接 xhref="$qg-qianqiusui">千秋岁</链接>》词“<引用>落红万点愁如海</引用>”之句,至不敢和。要其他词之妙,似此者岂少哉?</段落>		</集评>		<集评>			<出处>《宋六十一家词选》例言</出处>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<人物>冯煦</人物>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落><专名>少游</专名>以绝尘之才,早与胜流,不可一世,而一谪南荒,遽丧灵宝。故所为词,寄慨身世,闲雅有情思,酒边花下,一往而深,而怨悱不乱,悄乎得《小雅》之遗,<链接 xhref="@李煜">后主</链接>而后,一人而已。昔<专名>张天如</专名><专名>相如</专名>之赋云:“他人之赋,赋才也;<专名>长卿</专名>,赋心也。”予于<专名>少游</专名>之词亦云:<引用>他人之词,词才也;<专名>少游</专名>,词心也;得之于内,不可以传</引用>。虽<链接 xhref="@苏轼">子瞻</链接>之明俊,<链接 xhref="@柳永">耆卿</链接>之幽秀;犹若有瞠乎后者,况其下耶?</段落>		</集评>		<集评>			<出处>《蕙风词话》卷二</出处>			<人物>况周颐</人物>			<段落><专名></专名><专名></专名><专名></专名>间,词学称极盛,<链接 xhref="@苏轼">苏长公</链接>提倡风雅,为一代斗山。<专名>黄山谷</专名><专名>秦少游</专名><链接 xhref="@晁补之">晁无咎</链接>,皆长公之客也。<专名>山谷</专名><专名>无咎</专名>皆工倚声,体格于长公为近。惟<专名>少游</专名>自辟蹊径,卓然名家。盖其天分高,故能抽秘骋妍于寻常擩染之外,而其所以契合长公者独深。<专名>张文潜</专名><专名>李德载</专名>诗,有云:“<引用><专名></专名>文倩丽舒桃李。</引用>”彼所谓文,固指一切文字而言。若以其词论,直是初日芙蓉,晓风杨柳。倩丽之桃李,容犹当之有愧色焉。<专名>王晦叔</专名>《碧鸡漫志》云:“<专名></专名><专名></专名>二家词,皆学<专名></专名>公,得其七八。”而于<专名>少游</专名>独称其“俊逸精妙”,与<专名>张子野</专名>并论,不言其学<专名></专名>公,可谓知<专名>少游</专名>者矣。</段落>		</集评>		<集评>			<出处><专名>吷庵</专名>手校《淮海词跋》</出处>			<人物>夏敬观</人物>			<段落><专名>少游</专名>词清丽婉约,辞情相称,诵之回肠荡气,自是词中上品。比之<专名>山谷</专名>,诗不及远甚,词则过之。盖<专名>山谷</专名><专名>东坡</专名>一派,<专名>少游</专名>则纯乎词人之词也。</段落>			<段落><专名>东坡</专名>尝讥<专名>少游</专名>:“不意别后,公却学<链接 xhref="@柳永">柳七</链接>!”<专名>少游</专名><专名></专名>,岂用讳言?稍加以<专名></专名>,便成为<专名>少游</专名>词。学者细玩,当不易吾言也。</段落>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		</集评>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
	</作家>	<作家>		<姓名>张耒</姓名>		<姓名 说明="表字">文潜</姓名>		<生卒 生="1052" 卒="1112"/>		<介绍>			<段落><专名>楚州</专名><专名>淮阴</专名>人。游学于<专名></专名>,学官<链接 xhref="#">苏轼</链接>爱之,因得从<专名></专名>游。<专名></专名><着重>其文汪洋沖澹,有一倡三叹之声</着重>。弱冠第进士,历<专名>临淮</专名>主簿、<专名>寿安</专名>尉、<专名>咸平县</专名>丞,入为太学录。<专名>范纯仁</专名>以馆阁荐,试秘书省正字,累擢起居舍人。</段落>			<段落><专名>绍圣</专名>初,以直龙图阁知<专名>润州</专名>。坐党籍,徙<专名>宣州</专名>,谪监<专名>黄州</专名>酒税。</段落>			<段落><专名>徽宗</专名>立,起为通判<专名>黄州</专名>,知<专名>兖州</专名>。召为太常少卿,复出知<专名>颍州</专名><专名>汝州</专名><专名>崇宁</专名>初,复坐党籍落职,贬<专名>房州</专名>别驾,安置于<专名></专名>。五年,得自便居<专名>陈州</专名></段落>			<段落><专名></专名>仪观甚伟,<着重>有雄才,笔力绝健,于骚词尤长</着重>。二<专名></专名><链接 xhref="#">黄庭坚</链接><链接 xhref="#">晁补之</链接>辈相继没,<专名></专名>独存,士人就学者众,分日载酒肴饮食之。卒年六十一。(节录《宋史》卷四百四十四《文苑传》)</段落>			<段落><专名></专名><专名>苏门四学士</专名>中,作词最少。近人<专名>赵万里</专名>于诸家选本及<专名></专名>人笔记中辑得六首,题曰《<着重>柯山诗馀</着重>》,刊入《校辑宋金元人词》中。</段落>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		</介绍>	</作家>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
	<作家>		<姓名>贺铸</姓名>		<姓名 说明="表字">方回</姓名>		<姓名 说明="号">庆湖遗老</姓名>		<生卒 生="1052" 卒="1125"/>		<介绍>			<段落>				<注释><专名>卫州</专名>					<段落>案《庆湖遗老诗集》自序录“<专名>越人</专名>”,《彊村丛书》本《东山词》作“<专名>山阴</专名><专名>贺铸</专名></段落>				</注释>人。长七尺,面铁色,眉目耸拔。喜谈当世事,可否不少假借。虽贵要权倾一时,少不中意,极口诋之无遗辞。人以为近侠。博学强记,工语言,深婉丽密,如次组绣。尤长于度曲,掇拾人所弃遗,少加檃括,皆新奇。尝言:“<着重>吾笔端驱使<专名>李商隐</专名><链接 xhref="#">温庭筠</链接>,常奔命不暇</着重>。”初娶宗女,隸籍右,选监<专名>太原</专名>工作。时<专名></专名><专名></专名>间有<专名>米芾</专名>,以魁岸奇谲知名。<专名></专名>以气侠雄爽,适相先后。两人每相遇,瞋目抵掌,论辩锋起,终日各不能屈,谈者争传为口实。<专名>元祐</专名>中,<专名>李清臣</专名>执政,奏换通直郎,通判<专名>泗州</专名>,又倅<专名>太平州</专名>。竟以尚气使酒,不得美官,悒悒不得志,食宫祠禄,退居<专名></专名>下,稍务引远世故,亦无复轩轾如平日。家藏书万馀卷,手自校雠,无一字误。其所与交终始厚者,惟<专名>信安</专名><专名>程俱</专名><专名></专名>自裒歌词,名《<着重>东山乐府</着重>》,<专名></专名>为序之。尝自言<专名></专名>谏议大夫<专名>知章</专名>之后,居<专名></专名>之湖泽所谓<专名>镜湖</专名>者,本<专名>庆湖</专名>也,故<专名></专名>自号<专名>庆湖遗老</专名>。(摘录《宋史》卷四百四十三《文苑传》)</段落>			<段落>年七十四,以<专名>宣和</专名>七年二月甲寅,卒于<专名>常州</专名>之僧舍。(据<专名>程俱</专名>撰《贺公墓志铭》)</段落>			<段落><专名>谯郡</专名><链接 xhref="#">张耒</链接>序其《东山词》云:余友<专名>贺方回</专名>,博学,业文,而乐府之词,高绝一世,携一编示余,大抵倚声而为之词,皆可歌也。或者讥<专名>方回</专名>好学、能文,而惟是为工,何哉?余应之曰:“<引用>是所谓满心而发,肆口而成,虽欲已焉而不得者。若其粉泽之工,则其才之所至,亦不自知也。夫其盛丽如游<专名></专名><专名></专名>之堂,而妖冶如揽<专名></专名><专名></专名>之怯,幽洁如<专名></专名><专名></专名>,悲壮如<专名></专名><专名></专名>,览者自知之,盖有不可胜言者矣。</引用>”(《彊村丛书》本《东山词》卷首)</段落>			<段落><专名>东山</专名>词行世者,有<专名>侯文灿</专名>名家词集本,<专名>王鹏运</专名><专名>四印斋</专名>所刻词本,<专名>陶湘</专名><专名>涉园</专名>景《宋金元明词》本续刻本,《彊村丛书》本。<专名></专名>本晚出,最完善。</段落>		</介绍>		<集评>			<出处>《词源》卷下</出处>			<人物>张炎</人物>			<段落>词中一个生硬字用不得,须是深加煅炼,字字敲打得响,歌诵妥溜,方为本色语。如<链接 xhref="@贺铸">贺方回</链接><链接 xhref="@吴文英">吴梦窗</链接>,皆善于炼字面,多于<链接 xhref="@">温庭筠</链接><专名>李长吉</专名>诗中来。</段落>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		</集评>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<集评>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<出处>《人间词话》卷下</出处>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<人物>王国维</人物>			<段落><专名>北宋</专名>名家,以<专名>方回</专名>为最次。其词如<专名>历下</专名><专名>新城</专名>之诗,非不华赡,惜少真味。</段落>		</集评>		<集评>			<出处>手批《东山词》</出处>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<人物>夏敬观</人物>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落><专名>王直方</专名>诗话谓<专名>方回</专名>言:学诗于前辈,得八句云:“<引用>平淡不涉于流俗,奇古不邻于怪僻,题咏不窘于物义,叙事不病于声律,以兴深者通物理,用事工者如己出,格见于成篇浑然不可镌,气出于言外浩然不可屈。</引用>”此八语,余谓亦<专名>方回</专名>作词之诀也。</段落>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<段落>小令喜用前人成句,其造句亦恒类晚<专名></专名>人诗。慢词命辞遣意,多自<专名></专名>贤诗篇得来,不施破碎藻采,可谓无假脂粉,自然秾丽。<链接 xhref="@张炎">张叔夏</链接>谓“于<专名>吴梦窗</专名>皆善于炼字面者,多于<专名>李长吉</专名><专名>温庭筠</专名>诗中来”,大谬不然。<专名>方回</专名>词取材于<专名>长吉</专名><专名>飞卿</专名>者不多,所以整而不碎也。</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		</集评>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		<集评>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<出处>《历代词人考略》卷十四</出处>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<人物>况周颐</人物>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落>按填词以厚为要恉。<链接 xhref="@苏轼"></链接><链接 xhref="@辛弃疾"></链接>词皆极厚,然不易学,或不能得其万一,而转滋流弊,如粗率、叫嚣、澜浪之类。<链接 xhref="@贺铸">东山词</链接>亦极厚,学之却无流弊。信能得其神似,进而窥<专名></专名><专名></专名>堂奥,何难矣。厚之一字,关系性情。“解道<专名>江南</专名>断肠句”,<专名>方回</专名>之深于情也。<专名>企鸿轩</专名>蓄书万馀卷,得力于酝酿者又可知。<专名>张叔夏</专名>作《词源》,于<专名>方回</专名>但许其善炼字面,讵深知<专名>方回</专名>者耶?</段落>		</集评>	</作家>	<作家>		<姓名>晁补之</姓名>		<姓名 说明="表字">无咎</姓名>		<姓名 说明="号">归来子</姓名>		<生卒 生="1053" 卒="1110"/>		<介绍>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<段落><专名>济州</专名><专名>巨野</专名>人。十七岁,从父官<专名>杭州</专名>倅,<链接 xhref="#">苏轼</链接>称其文博辩隽伟,绝人远甚,必显于世,由是知名。</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落>举进士,调<专名>北京</专名>国子监教授。<专名>元祐</专名>初,为太子正。<专名>李清臣</专名>荐堪馆阁,召试,除秘书省正字,迁校书郎,以秘阁校理通判<专名>扬州</专名>。坐修<专名>神宗</专名>实录失实,降通判<专名>应天府</专名><专名>亳州</专名>,又贬监<专名></专名><专名></专名>二州酒税。<专名>徽宗</专名>立,复以著作召,拜礼部郎中,兼国史编修实录检讨官。出知<专名>河中府</专名>,徙<专名>湖州</专名><专名>密州</专名><专名>果州</专名>,遂主管<专名>鸿庆宫</专名>。还家,葺归来园,自号<专名>归来子</专名><专名>大观</专名>末,出党籍,起知<专名>达州</专名>,改<专名>泗州</专名>,卒,年五十八。补之才气飘逸,嗜学不知倦,文章温润典缛,其<着重>凌丽奇卓,出于天成</着重>。(节录《宋史》卷四百四十四《文苑传》)</段落>			<段落><专名>补之</专名>尝评本朝乐章云:世言<链接 xhref="@柳永">柳耆卿</链接>曲俗,非也。如《<链接 xhref="$ly-bsgz-duixiaoxiaomuyu">八声甘州</链接>》云:“<引用>渐霜风凄紧,关河冷落,残照当楼。</引用>”此真<专名></专名>人语,不减高处矣。<链接 xhref="@欧阳修">欧阳永叔</链接><链接 xhref="$oyx-hxs-dishangyouren">浣溪沙</链接>》云:“<引用>堤上游人逐画船,拍堤春水四垂天,绿杨楼外出秋千。</引用>”要皆绝妙,然只一“出”字,自是后人道不到处。<链接 xhref="@苏轼">苏东坡</链接>词,人谓多不谐音律,然居士词横放杰出,自是曲子中缚不住者。<链接 xhref="@黄庭坚">黄鲁直</链接>间作小词,固高妙;然不是当行家语,自是著腔子唱好诗。<链接 xhref="@晏几道">晏元献</链接>不蹈袭人语,而风调闲雅。如“<链接 xhref="$cbz-zgt-caixiuyinqin">					<引用>舞低杨柳楼心月,歌尽桃花扇底风</引用>				</链接>”,知此人不住三家村也。<链接 xhref="@张先">张子野</链接><专名>柳耆卿</专名>齐名,而时以<专名>子野</专名>不及<专名>耆卿</专名>;然<专名>子野</专名>韵高,是<专名>耆卿</专名>所乏处。近世以来,作者皆不及<链接 xhref="@秦观">秦少游</链接>。如“<链接 xhref="$qg-mtf-shanmoweiyun">					<引用>斜阳外,寒鸦万点,流水绕孤村</引用>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
				</链接>”,虽不识字人,亦知是天生好言语。(《能改斋漫录》卷十六。《渔隐丛话》后集卷三十三引《复斋漫录》,文字少有出入。)</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落><专名>补之</专名>词称《琴趣外篇》,有<专名>汲古阁</专名>刊《宋六十家词》本,<专名>吴昌绶</专名><专名>双照楼</专名><专名></专名><专名></专名><专名></专名>本词本。</段落>		</介绍>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		<集评>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<出处>《直斋书录解题》卷二十一</出处>			<人物>陈振孙</人物>			<段落><专名></专名>尝云:“今代词手,唯<链接 xhref="@秦观">秦七</链接><链接 xhref="@黄庭坚">黄九</链接>,他人不能及也。”然二公之词,亦自有不同者。若<链接 xhref="#晁补之">晁无咎</链接>者,固未多逊也。</段落>		</集评>		<集评>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<出处>《艺概》卷四</出处>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<人物>刘熙载</人物>			<段落><链接 xhref="@苏轼">东坡</链接>词,在当时鲜于同调,不独<专名>秦七</专名><专名>黄九</专名>,别成两派也。<专名>晁无咎</专名>坦易之怀,磊落之气,差堪骖靳,然悬崖撒手处,<专名>无咎</专名>莫能追蹑矣。</段落>		</集评>		<集评>			<出处>《宋六十一家词选》例言</出处>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<人物>冯煦</人物>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落><专名>晁无咎</专名><专名>苏门四士</专名>之一,所为诗馀,无<专名>子瞻</专名>之高华,而沉咽则过之。</段落>		</集评>		<集评>			<出处>《忍寒词序》</出处>			<人物>张尔田</人物>			<段落><专名>东坡</专名>者,必自<专名>无咎</专名>起,再降则为<链接 xhref="@叶梦得">叶石林</链接>,此<专名>北宋</专名>正轨也。</段落>		</集评>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
	</作家>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
	<作家>		<姓名>陈师道</姓名>		<姓名 说明="表字">履常</姓名>		<姓名 说明="表字">无己</姓名>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		<生卒 生="1053" 卒="1101"/>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<介绍>			<段落><专名>彭城</专名>人。年十六,以文谒<专名>曾巩</专名><专名></专名>一见奇之,留受业。<专名>元祐</专名>初,<专名>苏轼</专名><专名>付尧俞</专名><专名>孙觉</专名>荐其文行,起为<专名>徐州</专名>教授。又用<专名>梁焘</专名>荐为太学博士。家素贫,或经日不炊,妻子愠见,弗恤也。久之,召为秘书省正字。卒年四十九,友人<专名>邹浩</专名>买棺敛之。<专名>师道</专名>高介有节,喜作诗,自云学<链接 xhref="#">黄庭坚</链接>,至其高处,或谓过之,然小不中意,辄焚去。(摘录《宋史》卷四百四十四《文苑传》)</段落>			<段落><专名>师道</专名>所作《<着重>后山词</着重>》,刊入<专名>汲古阁</专名>《宋六十家词》中,仅四十九阕。</段落>		</介绍>		<集评>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<出处>《碧鸡漫志》卷二</出处>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<人物>王灼</人物>			<段落><链接 xhref="@陈师道">陈无己</链接>所作数十首,号曰语业,妙处如其诗。但用意太深,有时僻涩。</段落>		</集评>		<集评>			<出处>《放翁题跋》</出处>			<人物>陆游</人物>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
			<段落><专名>陈无己</专名>诗妙天下,以其馀作词,宜其工矣,顾乃不然,殆未易晓也。</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		</集评>		<集评>			<出处>《历代词人考略》卷十二</出处>			<人物>王鹏运</人物>			<段落>词名诗馀,<专名>后山</专名>词其诗之馀矣。卷中精警之句,亦复隐秀在神,蕃艳为质,<链接 xhref="@秦观">秦七</链接><链接 xhref="@黄庭坚">黄九</链接>蔑以加。昔<专名>杜少陵</专名>诗云:“文章千古事,得失寸心知。”国朝<链接 xhref="#纳兰性德">纳兰容若</链接>自言其为诗词,“如鱼饮水,冷暖自知而已。”笃行如<专名>后山</专名>,讵漫然自矜者?<注释>					<段落>案《渔隐丛话》述<专名>师道</专名>语,谓于词不减<专名>秦七</专名><专名>黄九</专名></段落>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
				</注释>特可为知者道耳。</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		</集评>	</作家>	<作家>		<姓名>王雱</姓名>		<姓名 说明="表字">元泽</姓名>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		<介绍>			<段落><链接 xhref="#王安石">安石</链接>子。性敏甚,未冠,已著书数万言。举进士,调<专名>旌德</专名>尉。<专名></专名>气豪,睥睨一世,不能作小官,作策二十馀篇,极论天下事。召见,除太子中允,崇政殿说书,擢天章阁待制,兼侍讲。<专名>安石</专名>更张政事,<专名></专名>实导之。常称<专名>商鞅</专名>为豪杰之士,言不诛异议者法不行。卒时才三十三。(节录《宋史》卷三百二十七《王安石附子雱传》)</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落><专名></专名>词传世,仅两阕。</段落>		</介绍>	</作家>	<作家>		<姓名>晁端礼</姓名>		<姓名 说明="表字">次膺</姓名>		<介绍>			<段落>其先<专名>澶州</专名><专名>清丰</专名>人,徙家<专名>彭门</专名><专名>熙宁</专名>六年进士,两为县令,忤上官,坐废。(《词林纪事》卷六)</段落>			<段落><专名>政和</专名>癸巳(1113),<专名>大晟</专名>乐成,嘉瑞既至。<注释><专名>蔡元长</专名>					<段落></段落>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
				</注释><专名>晁端礼次膺</专名>荐于<专名>徽宗</专名>,诏乘驿赴阙。<专名>次膺</专名>至都,会禁中嘉莲生,分苞合趺,夐出天造,人意有不能形容者。<专名>次膺</专名>效乐府体,属词以进,名并蒂芙蓉。上览之,称善,除<专名>大晟府</专名>协律郎,不克受而卒。(《能改斋漫录》卷十六)</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
			<段落><链接 xhref="#">晁补之</链接>常与唱和,称之为<专名>次膺十二叔</专名>。(《晁氏琴趣外篇》)</段落>			<段落><专名>曾慥</专名>《乐府雅词》录其词十九首。词集名《<着重>闲斋琴趣</着重>》,有<专名>吴昌绶</专名><专名>双照楼</专名><专名></专名>刊本。</段落>		</介绍>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
	</作家>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
	<作家>		<姓名>赵令畤</姓名>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		<姓名 说明="表字">景贶</姓名>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<姓名 说明="表字">德麟</姓名>		<姓名 说明="号">聊复翁</姓名>		<介绍>			<段落>初字<专名>景贶</专名><链接 xhref="#">苏轼</链接>为改字<专名>德麟</专名>,自号<专名>聊复翁</专名><专名>太祖</专名>次子<专名>燕王德昭</专名>玄孙。<专名>元祐</专名>六年(1091),签书<专名>颍州</专名>公事。时<专名></专名>为守,荐其才于朝。<专名></专名>被窜,坐交通,罚金。<专名>绍圣</专名>初,官至右朝请大夫,改右监门卫大将军,历<专名>荣州</专名>防御使,<专名>洪州</专名>观察使。<专名>绍兴</专名>初,袭封<专名>安定</专名>郡王,迁<专名>宁远军</专名>承宣使,同知行在大宗正事。(《历代词人考略》卷十六)</段落>			<段落>传世有《<着重>侯鲭录</着重>》,内载《蝶恋花》《鼓子词》十二阕,咏<专名>元稹</专名>《会真记》事。《乐府雅词》录<专名></专名>词二十二首,《唐宋诸贤绝妙词选》录九首。近人<专名>赵万里</专名>从诸选本辑得三十六首,仍题《<着重>聊复集</着重>》一卷,刊入《校辑宋金元人词》第一册中。</段落>		</介绍>		<集评>			<出处>《碧鸡漫志》卷二</出处>			<人物>王灼</人物>			<段落><链接 xhref="@赵令畤">赵德麟</链接><注释><链接 xhref="@李廌">李方叔</链接>					<段落></段落>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
				</注释>,皆<链接 xhref="@苏轼">东坡</链接>客,其气味殊不近,<专名></专名>婉而<专名></专名>俊,各有所长。晚年皆荒醉<专名></专名><专名></专名><专名></专名><专名></专名>间,时出滑稽语。</段落>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		</集评>	</作家>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
	<作家>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<姓名>李廌</姓名>		<姓名 说明="表字">方叔</姓名>		<介绍>			<段落>其先自<专名></专名><专名></专名>。谒<链接 xhref="#">苏轼</链接><专名>黄州</专名>,贽文求知。<专名></专名>谓其<着重>笔墨澜翻,有飞沙走石之势</着重>。拊其背曰:“子之才,万人敌也。抗之以高节,莫之能御矣。”乡举试礼部,<专名></专名>典贡举,遗之,赋诗以自责。中年绝进取意,谓<专名></专名>为人物渊藪,始定居<专名>长社</专名>,县令<专名>李佐</专名>及里人买宅处之,卒年五十一。(节录《宋史》卷四百四十四《文苑传》)</段落>			<段落>《唐宋诸贤绝妙词选》录存其《虞美人》、《清平乐》各一首。</段落>		</介绍>	</作家>	<作家>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		<姓名>晁冲之</姓名>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<姓名 说明="表字">叔用</姓名>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		<姓名 说明="表字">用道</姓名>		<姓名 说明="号">具茨先生</姓名>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<介绍>			<段落><专名>巨野</专名>人。举进士。<专名>绍圣</专名>初,以党论被逐,隐居<专名>具茨山</专名>下,号<专名>具茨先生</专名>。(《历代诗馀》卷一百三)</段落>			<段落>《乐府雅词》卷中录《冲之词》十三首,《唐宋诸贤绝妙词选》卷五录五首。<专名>赵万里</专名>辑得十六首为《晁叔用词》一卷,刊入《校辑宋金元人词》第一册中。</段落>		</介绍>		<集评>			<出处>《历代词人考略》卷十六</出处>			<人物>况周颐</人物>			<段落><链接 xhref="@晁冲之">晁叔用</链接>慢词,纡徐排调,略似<链接 xhref="@柳永">柳耆卿</链接></段落>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		</集评>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
	</作家>	<作家>		<姓名>王观</姓名>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		<姓名 说明="表字">通叟</姓名>
龙榆生先生纪念网站   初次公开发布longyusheng.org网站数据库 2016-01-10
		<姓名 说明="号">逐客</姓名>		<介绍>			<段落><专名>如皋</专名>人。试<专名>开封府</专名>第一,中<专名>元祐</专名>二年(1087)进士第,官翰林学士,以赋应制词被谪,因自号<专名>逐客</专名>。(《历代诗馀》卷一百三词人姓氏。编者案:《能改斋漫录》卷十七:“<专名>王观</专名>学士尝应制撰《清平乐》词云‘黄金殿里’云云,<专名>高太皇</专名>以为媟渎<专名>神宗</专名>,翌日罢职,世遂有<专名>逐客</专名>之号。”)一云:<专名>高邮</专名>人,<专名>嘉祐</专名>二年(1057)进士,累迁<专名>大理</专名>丞,知<专名>江都</专名>县,著《扬州赋》、《芍药谱》,有《<着重>冠柳词</着重>》。(《词林纪事》卷五)</段落>			<段落>《唐宋诸贤绝妙词选》卷五录《通叟词》九首。<专名>赵万里</专名>辑《冠柳集》一卷,都十五首,刊入《校辑宋金元人词》第一册中。</段落>		</介绍>		<集评>			<出处>《碧鸡漫志》卷二</出处>			<人物>王灼</人物>			<段落><专名>王逐客</专名>才豪,其新丽处与轻狂处,皆足惊人。</段落>		</集评>	</作家>	<作家>
龙榆生先生纪念网站   删除了 XML 文档中多余的换行和缩进 2020-05-28
		<姓名>舒亶</姓名>