Xu Huisheng

@xuhuisheng

Xu Huisheng no introduction.

All Personal Contributions
Forks Pause/Closed

  Xu Huisheng / ROCK-Kernel-Driver

  Xu Huisheng / ROCm

  Xu Huisheng / lemon

  Lemon 是一款基于 Java 开发的开源 OA。

  Xu Huisheng / layim

  在WebIM似乎已被打入冷宫的今天,LayIM正试图重新为网页带来一些社交想象。作为一款Web即时通讯前端解决方案,LayIM提供了全方位接口支撑,竭力以最灵便的方式接入到你的实际项目中。并始终坚持极简的体验,拉近你的用户在web间的距离。 LayIM兼容除IE6/7以外的所有浏览器.

  Xu Huisheng / lemon-android

Search